Σε αγορά ιδίων μετοχών θα προχωρήσει η BriQ Properties ΑΕΕΑΠ

Σε αγορά ιδίων μετοχών θα προχωρήσει η BriQ Properties ΑΕΕΑΠ
Τι αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της εισηγμένης
Την 27/9/2017 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π..  
Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν δώδεκα (12) Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν εννέα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα επτά  (9.681.597) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 81,21%, επί συνόλου έντεκα εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα μία (11.921.531) μετοχών της Εταιρείας.
Η Συνέλευση είχε την κατά το νόμο και το Καταστατικό αναγκαία απαρτία και αποφάσισε για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ως εξής:
1. Εγκρίθηκε παμψηφεί η δυνατότητα απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο  άρθρο 16 του  κ.ν.  2190/1920, όπως ισχύει, και δόθηκε η σχετική εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή της.
2.  Διάφορες ανακοινώσεις: Σύμφωνα με τα όσα ήδη έχει ανακοινώσει η Εταιρεία, ενημερώθηκαν οι Μέτοχοι σχετικά με την διαγωνιστική διαδικασία που προκήρυξε η Τράπεζα «Eurobank Ergasias A.E.» για τη διάθεση δύο οριζοντίων ιδιοκτησιών επί της Λεωφόρου Κηφισίας 283 και Σολωμού 2 στην Κηφισιά, όπου η Εταιρεία ανακηρύχθηκε πλειοδότρια με προσφορά της η οποία ανήλθε στο ποσό των 755.000 ευρώ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS