Η ακτινογραφία του κλάδου υγείας – Ποια είναι η πιο ελκυστική μετοχή μεταξύ των Υγεία, Ιατρικό και ΙΑΣΩ

Η ακτινογραφία του κλάδου υγείας – Ποια είναι η πιο ελκυστική μετοχή μεταξύ των Υγεία, Ιατρικό και ΙΑΣΩ
Για δύο από τις τρεις εισηγμένες υπάρχει θέμα έμφασης από τον ορκωτό καθώς υπάρχουν συζητήσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα και τα δάνεια είναι βραχυπρόθεσμα
Παράθυρο αισιοδοξίας ανοίγουν οι εταιρείες του κλάδου υγείας μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων χρήσης 2016.
Ο κλάδος ταλαιπωρήθηκε και εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από παλιά χρέη των ασφαλιστικών ταμείων από την επιβολή του clawback και rebate, από τις καθυστερήσεις πληρωμών του ΕΟΠΥΥ κ.α.
Η μείωση κόστους αποτέλεσε μονόδρομο προκειμένου να αντιστραφεί το αρνητικό κλίμα και να επιστρέψουν σε κέρδη οι εισηγμένες.
Σε μεγάλο βαθμό τα κατάφεραν και υπάρχουν αρκετά θετικά μηνύματα από την ανάγνωση των ισολογισμών αλλά χρειάζεται συνέχιση της καλής πορείας καθώς οι υποχρεώσεις προς τα τραπεζικά ιδρύματα είναι υψηλές.
Παρατηρώντας του δείκτες το Ιατρικό Αθηνών έχει τον χαμηλότερο δανεισμό και την καλύτερη απόδοση των ιδίων κεφαλαίων (ROE) αλλά από την άλλη η σχέση ξένων προς ιδίων κεφαλαίων είναι πολύ υψηλή ενώ είναι και η μόνη στον κλάδο με p/bv πάνω από τη μονάδα.
Βέβαια από την αρχή του χρόνου καταγράφει μεγάλη άνοδο με τον βασικό μέτοχο να αγοράζει συνεχώς μετοχές.
Από την άλλη το ΙΑΣΩ έχει χαμηλό p/bv και p/e και το Υγεία έχει το υψηλότερο p/e και κάτω από τη μονάδα δείκτη p/bv.
Πιο αναλυτικά, το Υγεία βρίσκεται σε συζητήσεις με τις πιστώτριες τράπεζες για την αναδιοργάνωση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων ύψους συνολικά 124 εκατ. ευρώ.
Στη χρήση 2016 είχε απαιτήσεις από πελάτες 62,8 εκατ. ευρώ, ταμειακά διαθέσιμα 14,8 εκατ. ευρώ, ίδια κεφάλαια 119,3 εκατ. ευρώ, τραπεζικές υποχρεώσεις 158 εκατ. ευρώ και συνολικές υποχρεώσεις 308 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 15 εκατ. ευρώ έναντι του 2015.
Είχε πωλήσεις 227,7 εκατ. ευρώ από 220 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 849 χιλ. ευρώ από ζημιές 26,5 εκατ. ευρώ.
Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν θετικές κατά 7,6 εκατ. ευρώ και είναι σημαντικά μειωμένες έναντι του 2015 λόγω της μείωσης των υποχρεώσεων.
Τα ενσώματα πάγια ανέρχονται στα 177 εκατ. ευρώ αλλά είναι υποθηκευμένα για μερικά εκατομμύρια ευρώ παραπάνω.
Το Ιατρικό Αθηνών είχε απαιτήσεις από πελάτες 83,7 εκατ. ευρώ, ταμειακά διαθέσιμα 12,1 εκατ. ευρώ, καθαρή θέση 60,5 εκατ. ευρώ, δανειακές υποχρεώσεις 145 εκατ. ευρώ και συνολικές 308 εκατ. ευρώ.
Οι λειτουργικές ταμειακές ροές μειώθηκαν έναντι του 2015 και διαμορφώθηκαν στα 9,7 εκατ. ευρώ.
Εμφάνισε πωλήσεις 167 εκατ. ευρώ από 158 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 3,4 εκατ. ευρώ από ζημιές 15,7 εκατ. ευρώ.
Η εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα για αναδιάρθρωση δανείων 132 εκατ. ευρώ.
Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία είναι συνολικής αξίας 381 εκατ. ευρώ και υφίστανται εμπράγματες εξασφαλίσεις 197 εκατ. ευρώ.
Το Ιασώ έχει απαιτήσεις από πελάτες 63 εκατ. ευρώ, ταμειακά διαθέσιμα 14,5 εκατ. ευρώ, καθαρή θέση 98,8 εκατ. ευρώ, δανειακές υποχρεώσεις 162 εκατ. ευρώ περίπου και συνολικές 235 εκατ. ευρώ.
Εμφάνισε λειτουργικές ταμειακές ροές 9,3 εκατ. ευρώ, πωλήσεις 116,5 εκατ. ευρώ από 109,2 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 4,3 εκατ. ευρώ από 10,3 εκατ. ευρώ.
Το ΙΑΣΩ είναι η μόνη από τις τρεις του κλάδου που δεν έχει θέμα έμφασης ο ορκωτός αναφορικά με τις τραπεζικές υποχρεώσεις, καθώς δεν έχουν καταστεί βραχυπρόθεσμες.
Η τέταρτη του κλάδου Euromedica, μείωσε τις ζημιές αλλά παραμένουν μεγάλες (23,5 εκατ. ευρώ) αλλά έχει αρνητική καθαρή θέση 239 εκατ. ευρώ και συνολικές υποχρεώσεις 620 εκατ. ευρώ.

Οι δείκτες των εταιρειών του κλάδου υγείας
  ΙΑΣΩ Ιατρικό Αθ. ΥΓΕΙΑ
P/BV 0,46 1,4 0,7
P/E 10,5 25,3 108
Ξένα/ίδια 2,4 5,1 2,5
Καθαρός δανεισμός 147,5 εκατ. ευρώ 133 143,2
ROE 4,30% 5,6 0,70%
% από αρχή έτους 83% 66% 102%


Γιώργος Κατικάς
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS