Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Τράπεζα Πειραιώς: Μέρισμα 1 ευρώ για τη Mermeren το 2016 – Στις 11/5 η καταβολή

Τράπεζα Πειραιώς: Μέρισμα 1 ευρώ για τη Mermeren το 2016 – Στις 11/5 η καταβολή
Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω ποσού θα είναι οι κάτοχοι ΕΛ.ΠΙΣ. που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017
Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., με την ιδιότητα του Εκδότη Ελληνικών Πιστοποιητικών (ΕΛ.ΠΙΣ.) για τις μετοχές της εταιρείας Mermeren Kombinat AD Prilep που εδρεύει στο Prilep της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (FYROM), ανακοινώνει στους κατόχους ΕΛ.ΠΙΣ. ότι, με απόφαση της από 24 Απριλίου 2017 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, θα διανεμηθούν κέρδη εις νέον που έχουν συσσωρευθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015.
Το διανεμόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται στο ποσό του 1,00 Ευρώ (μεικτό), ενώ το καθαρό ποσό που θα καταβληθεί ανά ΕΛ.ΠΙΣ. μετά την παρακράτηση φόρου (σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 2396/1996, όπως ισχύει), ανέρχεται σε 0,75 Ευρώ.
Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω ποσού θα είναι οι κάτοχοι ΕΛ.ΠΙΣ. που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017, (record date).
Από την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017, τα ΕΛ.ΠΙΣ θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψης του παραπάνω ποσού (ημέρα αποκοπής).
Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Μαΐου 2017 από την πληρώτρια Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., ως ακολούθως:

1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ., σύμφωνα με την ενότητα 5.5 του Κανονισμού του Χ.Α. και το άρθρο 39 του Κωδικοποιημένου Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων.
2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., για όσους εκ των κατόχων ΕΛ.ΠΙΣ. έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο (η εξαίρεση θα πρέπει να έχει ζητηθεί τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία πληρωμής).
3. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα.
4.Για όσους εκ των κατόχων ΕΛ.ΠΙΣ. δεν καταστεί, για διάφορους λόγους, δυνατή η πίστωση των ανωτέρω ποσών μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξή τους από την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη ότι η πληρωμή μερισμάτων και άλλων σχετικών χρηματικών διανομών σε μετρητά υπόκειται στους περιορισμούς που επιβάλλονται βάσει της ΠΝΠ της 18/7/2015 (ΦΕΚ Α΄ 84 – 18.08.15), όπως ισχύει.
Η είσπραξη του ανωτέρω ποσού για τις παραπάνω 2. και 4. περιπτώσεις πραγματοποιείται με την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο των κατόχων. 

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης