Τα capital controls ανάγκασαν την Ευρωπαϊκή Πίστη να αγοράσει ελληνικά ομόλογα – Η εκτίναξη των κερδών στη δεκαετία

Τα capital controls ανάγκασαν την Ευρωπαϊκή Πίστη να αγοράσει ελληνικά ομόλογα – Η εκτίναξη των κερδών στη δεκαετία
Με μονοψήφιο p/e διαπραγματεύεται η μετοχή παρά το ράλι που έχει καταγράψει την τελευταία πενταετία – Κάτω από τη μονάδα και ο δείκτης p/bv
Τα capital controls εξακολουθούν να δυσκολεύουν τις εισηγμένες, καθώς περιορίζουν σημαντικά τις επιλογές που υπάρχουν.
Η Ευρωπαϊκή Πίστη είχε σημαντικές εισροές κεφαλαίων το 2016 αλλά δεν μπόρεσε να επενδύσει τα κεφάλαια στο εξωτερικό και αναγκάστηκε να αγοράσει ελληνικά ομόλογα τα οποία έχουν χαμηλότερη πιστοληπτική αξιολόγηση, και η τοποθέτηση επηρέασε τη μέση πιστοληπτική ικανότητα του χαρτοφυλακίου της.
Πιο αναλυτικά, η Ευρωπαϊκή Πίστη αναφέρει πως λόγω του περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls), οι εισροές που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του 2016, ύψους 17,2 εκατ. ευρώ, δεν ήταν δυνατό να επενδυθούν σε στοιχεία ενεργητικού εκτός Ελλάδος.
Συνολικά, από την επιβολή των capital controls και έπειτα, οι εισροές που έχουν προκύψει ανέρχονται σε 32 εκατ. ευρώ.
Η εταιρεία έχει επενδύσει το σύνολο αυτών των εισροών σε ομόλογα ελληνικού δημοσίου καθώς και σε έντοκα γραμμάτια, τα οποία προτιμήθηκαν σε σχέση με τις τραπεζικές καταθέσεις σε τράπεζες του εσωτερικού.
Η παραπάνω αδυναμία σημειώνει η εταιρεία επηρεάζει αρνητικά την πιστοληπτική ικανότητα τόσο του χαρτοφυλακίου των κρατικών ομολόγων όσο και του συνολικού ομολογιακού χαρτοφυλακίου.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η συνολική έκθεση της Ελλάδος (συμπεριλαμβάνονται και οι θυγατρικές εταιρείες και η ακίνητη περιουσία) να ανέρχεται στα 85,2 εκατ. ευρώ.
Με βάση την τρέχουσα κατανομή, η μέση πιστοληπτική ικανότητα των εκδοτών του συνολικού ομολογιακού χαρτοφυλακίου (κρατικά, εταιρικά) διαμορφώνεται σε Α+ από ΑΑ-.
Επίσης η μέση διάρκεια φτάνει τα 5,64 έτη από 4,64 έτη το 2015 και η μέση απόδοση διαμορφώνεται στο 1,62% από 1,19%.
Στο τέλος του 2016 το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της εισηγμένης ανερχόταν στα 304,4 εκατ. ευρώ.
Το χρηματοοικονομικό χαρτοφυλάκιο (χωρίς θυγατρικές και ακίνητη περιουσία) διαμορφώθηκε στα 269,4 εκατ. ευρώ.
Σε μετοχές έχει επενδυθεί το 5,6%, σε κρατικά ομόλογα το 45,4%, σε εταιρικά ομόλογα το 26,7% και σε μετρητά είναι το 22,3%.
Έναντι του 2015 καταγράφεται σημαντική μείωση στις επενδύσεις σε εταιρικά ομόλογα ενώ μεγάλη ήταν η αύξηση των επενδύσεων σε κρατικά ομόλογα.
Σημειώνεται πως το ποσό που έχει επενδυθεί σε μετοχές του ΧΑ είναι κάτω από 1 εκατ. ευρώ.

Η μεταμόρφωση της κερδοφορίας στην τελευταία δεκαετία

Αίσθηση προκαλεί η μεγάλη αύξηση των κερδών την τελευταία δεκαετία εξέλιξη που έχει ισχυροποιήσει τον ισολογισμό.
Πλέον τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται στα 95,1 εκατ. ευρώ, υπάρχουν ταμειακά διαθέσιμα 26 εκατ. ευρώ και η διοίκηση θα δώσει μέρισμα 0,10 ευρώ ανά μετοχή.
Αυτή η μεγάλη βελτίωση έχει αποτυπωθεί και στην τιμή της μετοχής, καθώς από 0,50 ευρώ που ήταν το 2012 έχει ξεπεράσει τα 2,70 ευρώ.
Όμως η αποτίμηση εξακολουθεί να είναι χαμηλή αφού τα 76,7 εκατ. ευρώ δίνουν p/e μόλις 5,2 φορές και μάλιστα η διοίκηση εκτιμά πως τα κέρδη ύψους 14,6 εκατ. ευρώ που δημοσίευσε για το 2016 θα τα επαναλάβει και το 2017.
Το 2015 είχε καθαρά κέρδη 11,2 εκατ. ευρώ, το 2014 10,1 εκατ. ευρώ, το 2013 9,5 εκατ. ευρώ, το 2012 8,9 εκατ. ευρώ, το 2011 2,2 εκατ. ευρώ, το 2010 2,5 εκατ. ευρώ, το 2009 3 εκατ. ευρώ και το 2008 είχε ζημιές 39 χιλ. ευρώ.

Γιώργος Κατικάς
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS