Τα ταμειακά διαθέσιμα της ΕΧΑΕ υποχώρησαν σε επίπεδο ρεκόρ – Αναλυτική εικόνα τα τελευταία 13 έτη

Τα ταμειακά διαθέσιμα της ΕΧΑΕ υποχώρησαν σε επίπεδο ρεκόρ – Αναλυτική εικόνα τα τελευταία 13 έτη
Στις περισσότερες χρήσεις ο όμιλος επέστρεφε στους μετόχους περισσότερα κεφάλαια από το ύψος των λειτουργικών ταμειακών ροών
Υψηλά μερίσματα, επιστροφές κεφαλαίου, εκροές λόγω αγοράς ιδίων μετοχών αλλά και χαμηλές λειτουργικές ταμειακές ροές έχουν οδηγήσει τα τελευταία χρόνια σε ραγδαία μείωση των ταμειακών διαθεσίμων της ΕΧΑΕ.
Μάλιστα ο όμιλος των Ελληνικών Χρηματιστηρίων είχε στη χρήση 2016 τα λιγότερα ταμειακά διαθέσιμα από τότε που δημοσιεύονται ισολογισμοί με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, ήτοι από το 2004.
Στις περισσότερες χρήσεις τα ποσά που έδινε στους μετόχους της η ΕΧΑΕ, είτε ως μέρισμα, είτε ως επιστροφή κεφαλαίου ήταν σημαντικά χαμηλότερα από τις λειτουργικές ταμειακές ροές που δημιουργούσε στην ίδια χρήση.
Μόλις σε δύο χρήσεις από συνολικά 13 ο όμιλος έχει δημιουργήσει χρήμα (εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες) περισσότερο από αυτό που έδωσε πίσω στους μετόχους.
Πλέον τα ταμειακά διαθέσιμα έχουν υποχωρήσει στα 100 εκατ. ευρώ από 278 εκατ. ευρώ που ήταν το 2004 και ήταν τα περισσότερα που είχε η ΕΧΑΕ σε αυτές τις 13 χρήσεις.
Πιο αναλυτικά το 2016 ο όμιλος είχε λειτουργικές ταμειακές ροές 4,25 εκατ. ευρώ αλλά σε ίδιες μετοχές έδωσε 18,6 εκατ. ευρώ και σε επιστροφές σε μετόχους 6,33 εκατ. ευρώ.
Το 2015 οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν 7,04 εκατ. ευρώ και για επιστροφές έδωσε 13,2 εκατ. ευρώ, ενώ έμειναν 137 εκατ. ευρώ ως ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα.
Το 2014 δημιούργησε κεφάλαια ύψους μόλις 271 χιλ. ευρώ και είναι οι χαμηλότερες λειτουργικές ταμειακές ροές στο εξεταζόμενο διάστημα αλλά στους μετόχους επέστρεψε 13 εκατ. ευρώ και στο ταμείο έμειναν 151 εκατ. ευρώ.
Το 2013 με λειτουργικές ταμειακές ροές 52,14 εκατ. ευρώ έδωσε μόλις 7,8 εκατ. ευρώ, ενώ στο ταμείο είχε 162 εκατ. ευρώ.
Το 2012 δημιούργησε 3,9 εκατ. ευρώ και έδωσε στους μετόχους 12,3 εκατ. ευρώ
Το 2011 με παραγωγή 8,6 εκατ. ευρώ μοίρασε 16,3 εκατ. ευρώ.
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν στα 112 εκατ. ευρώ.
Τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονταν στα 112 εκατ. ευρώ.
Το 2010 με λειτουργικές ταμειακές ροές 19,9 εκατ. ευρώ έδωσε στους μετόχους 22,8 εκατ. ευρώ. Τότε είχε ταμειακά διαθέσιμα 112 εκατ. ευρώ.
Το 2009 δημιούργησε 34,7 εκατ. ευρώ και έδωσε 39,2 εκατ. ευρώ. Τότε είχε ταμειακά διαθέσιμα 115 εκατ. ευρώ.
Το 2008 με ταμείο 122 εκατ. ευρώ και λειτουργικές ταμειακές ροές 38 εκατ. ευρώ έδωσε 52,8 εκατ. ευρώ.
Το 2007 έχοντας δώσει στους μετόχους 70,2 εκατ. ευρώ αλλά και έχοντας δημιουργήσει 88 εκατ. ευρώ έμειναν στο ταμείο 159 εκατ. ευρώ.
Το 2006 με παραγωγή 82 εκατ. ευρώ μοίρασε 105 εκατ. ευρώ και έμεινε στο ταμείο το ποσό των 120 εκατ. ευρώ.
Το 2005 τώρα με λειτουργικές ταμειακές ροές 30 εκατ. ευρώ μοίρασε στους μετόχους 159,7 εκατ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα υποχώρησαν στα 180 εκατ. ευρώ από 278 εκατ. ευρώ που ήταν το 2004.
Το 2004 είχε ταμειακές ροές 26,4 εκατ. ευρώ και δεν υπήρξε επιστροφή χρημάτων στους μετόχους.

Γιώργος Κατικάς
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS