Κομισιόν: Ένας χρόνος από τη συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας για το προσφυγικό - Τι έχει επιτευχθεί

Κομισιόν: Ένας χρόνος από τη συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας για το προσφυγικό - Τι έχει επιτευχθεί
Ένα έτος αργότερα, η δήλωση συνεχίζει να αποδεικνύει την αποτελεσµατικότητά της σε καθηµερινή βάση
Στις 18 Μαρτίου 2016, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ και η Τουρκία συµφώνησαν σχετικά µε τη ∆ήλωση ΕΕ-Τουρκίας για τον τερµατισµό της ροής των παράνοµων µεταναστών από την Τουρκία προς την ΕΕ και την αντικατάστασή της εν λόγω ροής µε οργανωµένους, ασφαλείς και νόµιµους διαύλους προς την Ευρώπη.
Εν µέσω προσφυγικής κρίσης και µε χιλιάδες µετανάστες και πρόσφυγες να φτάνουν καθηµερινά στην Ελλάδα, κάτι τέτοιο φαινόταν σε πολλούς σχεδόν αδύνατο να εφαρµοστεί.
Ωστόσο, ένα έτος αργότερα, η δήλωση συνεχίζει να αποδεικνύει την αποτελεσµατικότητά της σε καθηµερινή βάση.
Οι παράτυπες αφίξεις µειώθηκαν κατά 97%, ενώ ο αριθµός των ζωών που χάνονται στη θάλασσα µειώθηκε σηµαντικά.
Η ΕΕ τήρησε τη δέσµευσή της να υποστηρίξει τις προσπάθειες της Τουρκίας για τη φιλοξενία των προσφύγων και την παροχή επιτόπου στήριξης, καθώς και για την επανεγκατάσταση Σύρων προσφύγων απευθείας από την Τουρκία στα κράτη µέλη της ΕΕ.
Η Τουρκία ανέλαβε δράση για την υλοποίηση της δέσµευσής της να εντείνει τα µέτρα κατά της παράνοµης διακίνησης ατόµων και συνεργάζεται στενά στους τοµείς της επανεγκατάστασης και των επιστροφών µεταναστών.
Παρά τις δύσκολες συνθήκες, κατά το πρώτο έτος εφαρµογής της ∆ήλωσης ΕΕ-Τουρκίας έχει διαπιστωθεί η σταθερή επίτευξη απτών αποτελεσµάτων.
Οι διαρκείς προσπάθειες όλων των πλευρών και όλων των κρατών µελών της ΕΕ είναι απαραίτητες - ωστόσο η δήλωση ΕΕ-Τουρκίας έχει εξελιχθεί σε σηµαντικό στοιχείο της συνολικής προσέγγισης της ΕΕ για τη µετανάστευση.

Μόνο µέσα στο 2015, ένα εκατοµµύριο και πλέον άτοµα έφθασαν στην ΕΕ.
Περίπου 885.000 εξ αυτών έφτασαν µέσω Ελλάδας.
Το ελληνικό σύστηµα ασύλου και υποδοχής δεν διέθετε την ικανότητα καταγραφής και στέγασης των µεταναστών αυτών.
Λίγα µόνο από τα χιλιάδες άτοµα που έφθναν καθηµερινά στην Ελλάδα καταγράφονταν ουσιαστικά ενώ η συντριπτική πλειονότητα των µεταναστών και των αιτούντων άσυλο συνέχιζε την πορεία της προς την κεντρική Ευρώπη, κατά µήκος της διαδροµής των ∆υτικών Βαλκανίων.
Η ΕΕ ανταποκρίθηκε άµεσα µε στόχο την καλύτερη διαχείριση των µεταναστευτικών ροών και τη διασφάλιση στέγης και συνδροµής σε όσους την είχαν ανάγκη.
Η ΕΕ υποστήριξε την Ελλάδα κατά τη δηµιουργία κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης (hotspots), καθώς και µε ένα σύστηµα µετεγκατάστασης για τη µεταφορά ατόµων που χρήζουν διεθνούς προστασίας σε άλλα κράτη µέλη της ΕΕ.
Ωστόσο, λόγω των µεταναστευτικών ροών, ορισµένα κράτη µέλη θέσπισαν προσωρινούς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα,
ώστε να περιορίσουν τον αριθµό των µεταναστών που εισέρχονταν στην επικράτειά τους.
Τούτο έθεσε υπό αµφισβήτηση την εύρυθµη λειτουργία της ζώνης Σένγκεν ως χώρου ελεύθερης κυκλοφορίας.
Την άνοιξη του 2016, οι χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων άρχισαν σταδιακά να θεσπίζουν προϋποθέσεις εισόδου για τους µετανάστες στα σύνορά τους, αλλά οι αφίξεις από την Τουρκία στην Ελλάδα συνεχίστηκαν µε αποτέλεσµα την αύξηση του αριθµού των µεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα.

Τα αποτελέσµατα της ∆ήλωσης ΕΕ-Τουρκίας ήταν άµεσα.
Ιδίως χάρη στη συνεργασία µε τις τουρκικές αρχές, οι αφίξεις µειώθηκαν θεαµατικά — γεγονός που δείχνει σαφώς ότι το επιχειρηµατικό µοντέλο των διακινητών που εκµεταλλεύονται τους µετανάστες και τους πρόσφυγες µπορεί να εξουδετερωθεί.
Από τις 10.000 διελεύσεις, σε µία µόνο ηµέρα του Οκτωβρίου 2015, ο αριθµός των ηµερήσιων διελεύσεων έχει µειωθεί σήµερα στις 43 κατά µέσον όρο, ενώ ο αριθµός των θανάτων στο Αιγαίο µειώθηκε από 1.145 κατά το έτος πριν από τη δήλωση σε 80 κατά το έτος που ακολούθησε. Ένα έτος αργότερα, δηλαδή, ένα εκατοµµύριο λιγότεροι άνθρωποι επιχείρησαν να φτάσουν µέσα από επικίνδυνες διαδροµές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποφεύχθηκε η απώλεια της ζωής άνω των 1.000 ατόµων στην προσπάθεια αυτή.

Βασική αρχή της ∆ήλωσης ΕΕ-Τουρκίας

Όλοι οι νέοι παράτυποι µετανάστες ή αιτούντες άσυλο που φθάνουν στα ελληνικά νησιά από την Τουρκία θα επιστρέφονται στην Τουρκία, µετά την εξατοµικευµένη αξιολόγηση της αίτησης ασύλου τους, σύµφωνα µε το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο.
Για κάθε Σύρο που 
επιστρέφει στην Τουρκία, ένας άλλος Σύρος θα επανεγκαθίσταται στην ΕΕ απευθείας από την Τουρκία (1:1).
Παράλληλα, η ΕΕ θα διαθέσει σηµαντικούς 
πόρους στο πλαίσιο του εργαλείου "∆ιευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία" για την στήριξη των προσφύγων στην Τουρκία.

Πλήρης τήρηση του δικαίου της ΕΕ και του διεθνούς δικαίου

Κάθε αίτηση ασύλου που υποβάλλεται στην Ελλάδα εξετάζεται κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του δικαίου της ΕΕ και του διεθνούς δικαίου και την αρχή της µη επαναπροώθησης.
Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν 
ατοµικές συνεντεύξεις, ατοµικές αξιολογήσεις και δικαιώµατα προσφυγής.
∆εν υπάρχει καµία γενική ή 
αυτόµατη επιστροφή µεταναστών ή αιτούντων άσυλο.

Η ΕΕ στηρίζει τους Σύρους πρόσφυγες στην Τουρκία, µε τη διάθεση 3 δισεκατοµµυρίων ευρώ για το 2016 και το 2017, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία.
Τα χρήµατα πηγαίνουν απευθείας σε έργα επί τόπου για την αντιµετώπιση των αναγκών των προσφύγων και των κοινοτήτων υποδοχής, µε έµφαση στην ανθρωπιστική βοήθεια, την εκπαίδευση, την υγεία, τις δηµοτικές υποδοµές και την κοινωνικοοικονοµική στήριξη.
Κατά το πρώτο έτος διατέθηκαν ήδη 2,2 δισεκατοµµύρια ευρώ και υπογράφτηκαν 39 έργα ύψους 1,5 δισ. ευρώ.

Πάνω από 1 δισ. ευρώ χρηµατοδότησης της ΕΕ διατέθηκε στην Ελλάδα για την υποστήριξη της διαχείρισης της µετανάστευσης από την αρχή του 2015, εκ των οποίων πάνω από 500 εκατ. ευρώ διατέθηκαν σε βοήθεια έκτακτης ανάγκης και σχεδόν 200 εκατ. ευρώ για έργα στο πλαίσιο του Μέσου στήριξης έκτακτης ανάγκης.
Προκειµένου να διασφαλιστεί η πρόοδος που επιτυγχάνεται µέσω της ∆ήλωσης ΕΕ-Τουρκίας και η πλήρης εφαρµογή των δράσεων της ΕΕ για τη µείωση της πίεσης στα ελληνικά νησιά, ο συντονιστής της ΕΕ για την εφαρµογή της ∆ήλωσης ΕΕ-Τουρκίας, Maarten Verwey, εκπόνησε Κοινό Σχέδιο ∆ράσης µε τις ελληνικές αρχές, ώστε να επιταχυνθούν περαιτέρω οι διαδικασίες χορήγησης ασύλου, να αυξηθεί ο αριθµός των µεταναστών που επιστρέφουν από τα ελληνικά νησιά στην Τουρκία, να θεσπιστούν κατάλληλα µέτρα ασφαλείας στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης και να επιταχυνθεί η µετεγκατάσταση.

Ένα χρόνο αργότερα, η ∆ήλωση ΕΕ-Τουρκίας αποφέρει καρπούς ως προς τους κύριους στόχους της, να µειώσει δηλαδή τόσο τον αριθµό των ατόµων που φθάνουν παράτυπα στην ΕΕ όσο και τις απώλειες ζωών στην περιοχή του Αιγαίου και παράλληλα να παρέχει ασφαλείς και νόµιµες οδούς προς την ΕΕ για αυτούς που έχουν ανάγκη. Η ∆ήλωση έχει καταστεί σηµαντικό στοιχείο της συνολικής προσέγγισης της ΕΕ για την καλύτερη διαχείριση της µετανάστευσης, όπως αυτή ορίζεται στο Ευρωπαϊκό Θεµατολόγιο για τη Μετανάστευση του Μαΐου 2015, τους στόχους του οποίου βοηθά να υλοποιηθούν:

- ∆ιάσωση ανθρώπων στη θάλασσα και παροχή προστασίας σε όσους έχουν ανάγκη µέσω της επανεγκατάστασης.
- Αντιµετώπιση των γενεσιουργών αιτίων της παράτυπης µετανάστευσης και παροχή βοήθειας στους πλέον ευάλωτους,
µε χρηµατοδότηση και άµεση στήριξη επί τόπου.
- Εγγύηση ότι τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ προστατεύονται και ότι η παράτυπη µετανάστευση µπορεί να ανακοπεί.


www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS