Τελευταία Νέα
Αναλύσεις – Εκθέσεις

Αύξηση κεφαλαίου ύψους 396 εκατ. ευρώ στην τιμή του 1 ευρώ από την Τρ. Κύπρου

tags :
Αύξηση κεφαλαίου ύψους 396 εκατ. ευρώ στην τιμή του 1 ευρώ από την Τρ. Κύπρου
Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 396 εκατ. ευρώ στην τιμή του 1 ευρώ, αποφάσισε το ΔΣ της Τράπεζας Κύπρου κατά τη συνεδρία του στις 2 Νοεμβρίου 2011, στα πλαίσια του σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης.
To ΔΣ εξέτασε, επίσης, τη διάρθρωση της κεφαλαιακής βάσης του Συγκροτήματος σε σχέση με τις αυξημένες εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις κυρίως όσον αφορά τα κύρια βασικά ίδια κεφάλαια καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις στο Συγκρότημα από ενδεχόμενη περαιτέρω απομείωση του χαρτοφυλακίου Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου («ΟΕΔ»).
Ειδικότερα, η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης του Συγκροτήματος μέσω Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης («Σχέδιο»), περιλαμβάνει:
• Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με Έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης για άντληση μέχρι €396 εκ. Τα Δικαιώματα Προτίμησης (Rights) θα εκδοθούν και θα παραχωρηθούν σε αναλογία ένα Δικαίωμα Προτίμησης για κάθε μία υφιστάμενη μετοχή. Κάθε τρία Δικαιώματα Προτίμησης που θα ασκηθούν θα μετατρέπονται σε μία νέα συνήθη μετοχή ονομαστική αξίας €1,00 («Νέα Μετοχή») με τιμή διάθεσης €1,00 ανά Νέα Μετοχή. Επιπρόσθετα, θα εκδοθούν και θα παραχωρηθούν ως πλήρως πληρωμένες Χαριστικές Μετοχές (Βοnus Shares) σε αναλογία μίας Χαριστικής Μετοχής για κάθε μία Νέα Μετοχή που θα προκύψει από την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης.
• Εθελοντική ανταλλαγή Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου («ΜΑΕΚ») μέσω έκδοσης Υποχρεωτικά Μετατρέψιμων Ομολόγων («ΥΜΟ») ονομαστικής αξίας €1,00 το κάθε ένα μέχρι €600 εκ. και Προσφορά για Ανταλλαγή (Tender Exchange Offer) αποκλειστικά προς τους κατόχους ΜΑΕΚ. Οι κάτοχοι των ΜΑΕΚ θα δύνανται να ανταλλάξουν τα ΜΑΕΚ τους με ΥΜΟ αντίστοιχης ονομαστικής αξίας. Τα ΥΜΟ θα λήγουν σε οκτώ ημερολογιακές μέρες από την έκδοσή τους και δεν θα φέρουν οποιοδήποτε τόκο. Με τη λήξη του η Τράπεζα θα αποπληρώσει το κάθε ΥΜΟ με την έκδοση μίας Νέας Μετοχής που θα είναι πλήρως πληρωμένη. Επιπρόσθετα, θα εκδοθούν και θα παραχωρηθούν Χαριστικές Μετοχές (Bonus Shares) σε αναλογία μίας Χαριστικής Μετοχής για κάθε τρεις Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από τη μετατροπή των ΥΜΟ.

Οι κυριότεροι όροι του Σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης αναφέρονται πιο κάτω.


Η έκδοση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και των ΥΜΟ θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την εξασφάλιση των σχετικών εγκρίσεων από τους μετόχους, περιλαμβανομένων των σχετικών αποποιήσεων δικαιωμάτων προτίμησης από τους μετόχους και της αύξησης του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας από €1.500 εκ. σε €3.000 εκ. με τη δημιουργία 1.500 εκ. νέων συνήθων μετοχών της Τράπεζας ονομαστικής αξίας €1,00.
Στις 30 Ιουνίου 2011 το Συγκρότημα διατηρούσε ίδια κεφάλαια ύψους €3,7 δις και δείκτες κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier 1 ratio) και βασικών ιδίων κεφαλαίων (Tier 1 ratio) 8,0% και 11,6% αντίστοιχα. Με την υλοποίηση του Σχεδίου στο σύνολό του, οι ενδεικτικοί δείκτες (pro forma) κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier 1 ratio) και βασικών ιδίων κεφαλαίων (Tier 1 ratio) στις 30 Ιουνίου 2011 υπολογίζονται σε 12,1% και 13,4% αντίστοιχα.
Με την υλοποίηση του Σχεδίου, το Συγκρότημα αναμένεται να πληρoί τις πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις όπως αυτές καθορίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών.
Επίσης, το Συγκρότημα με την υλοποίηση του Σχεδίου και με βάση τα σημερινά δεδομένα, θα μπορεί να απορροφήσει απομείωση 50% - 60% στο χαρτοφυλάκιο ΟΕΔ και αναμένεται να πληρoί τους ελάχιστους απαιτούμενους εποπτικούς δείκτες κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων 8,0% και βασικών ιδίων κεφαλαίων 9,5%.
Το Συγκρότημα, με την υλοποίηση του Σχεδίου καθώς και με άλλες ενέργειες συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής διαχείρισης σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού και της ενίσχυσης του κεφαλαίου του από κέρδη, αναμένεται ότι θα είναι σε θέση να απορροφήσει τυχόν περαιτέρω κραδασμούς που ενδεχομένως να προκύψουν.
Παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον των τελευταίων χρόνων, η Τράπεζα βελτίωσε την επαναλαμβανόμενη κερδοφορία και ρευστότητά της. Η Τράπεζα διαθέτει δείκτη δανείων προς καταθέσεις 86% στις 30 Ιουνίου 2011, περιορισμένη εξάρτηση από χρηματοδότηση μέσω της διατραπεζικής αγοράς (με τον δείκτη καταθέσεων προς ενεργητικό να ανέρχεται σε 78% στις 30 Ιουνίου 2011) καθώς και ελάχιστες αποπληρωμές πιστωτικών τίτλων για την επόμενη διετία. Το υψηλό επίπεδο ρευστότητας, η συντηρητική χρηματοδοτική διάρθρωση του Συγκροτήματος και η περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής του θέσης με την υλοποίηση του Σχεδίου αποτελούν στρατηγικό πλεονέκτημα στις τρέχουσες δυσμενείς συνθήκες.
Τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2011 θα ανακοινωθούν στις 29 Νοεμβρίου 2011.

Δήλωση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Θεόδωρου Αριστοδήμου:

«Με την ολοκλήρωση του Σχεδίου, το Συγκρότημα ισχυροποιεί την κεφαλαιακή του βάση διασφαλίζοντας τα συμφέροντα των μετόχων, των πελατών και του προσωπικού. Η απάντησή μας στην αβεβαιότητα που υπάρχει γύρω μας είναι η συνεχής ενίσχυση και θωράκιση της Τράπεζας.»

Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Ανδρέα Ηλιάδη:

«Σε μια περίοδο αβεβαιότητας το Συγκρότημα λειτουργεί έγκαιρα και προληπτικά ανταποκρινόμενο στις αυξημένες εποπτικές απαιτήσεις και προχωρεί λαμβάνοντας μέτρα σημαντικής θωράκισης της κεφαλαιακής του βάσης με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των αγορών. Η ισχυρή κεφαλαιακή βάση, η υψηλή ρευστότητα και η ικανοποιητική επαναλαμβανομένη κερδοφορία αποτελούν στρατηγικό πλεονέκτημα στις δύσκολες αυτές συγκυρίες θέτοντας την Τράπεζα σε πλεονεκτική θέση.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

`
Κλείσιμο