Οι αποφάσεις του ΔΣ της Attica Bank για τις βασικές κατευθύνσεις του επιχειρηματικού σχεδιασμού - Οι 5 άξονες

Οι αποφάσεις του ΔΣ της Attica Bank για τις βασικές κατευθύνσεις του επιχειρηματικού σχεδιασμού - Οι 5 άξονες
Οι αρμόδιες εποπτικές αρχές είναι αυτές που θα εγκρίνουν το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Attica Bank
Σε σημερινή, Πέμπτη 13 Οκτωβρίου, συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβούλιου της Attica Bank συμφωνήθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές του μεσοπρόθεσμου επιχειρηματικού σχεδιασμού της τράπεζας.
Οι κατευθυντήριες γραμμές συνοψίζονται ως εξής:
1. Διατήρηση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας σε επίπεδα που να ξεπερνούν κατά πολύ τα τρέχοντα ισχύοντα όρια.

2. Βελτίωση της ποιότητας Ενεργητικού, με αύξηση της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

3. Ενίσχυση των προοπτικών κερδοφορίας της Τράπεζας μέσω:
α. Συγκράτησης του λειτουργικού κόστους. Προς την κατεύθυνση αυτή η Τράπεζα έχει ήδη προβεί σε αλλαγή του Οργανογράμματός της, ενώ έως το τέλος του τρέχοντος μηνός θα έχει ολοκληρώσει πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου.
β. Αναβάθμισης της τιμολογιακής πολιτικής και ενίσχυσης των διαδικασιών παρακολούθησης των κινδύνων.
γ. Αναμόρφωσης της δομής του Ομίλου και του δικτύου της.

4. Διεύρυνση των διαθέσιμων πηγών ρευστότητας.

5. Επένδυση στον τομέα της τεχνολογίας, ως υπόβαθρου της αναδιάρθρωσης και καίριου παράγοντα για την ανάπτυξη της Τράπεζας.

Οι πέντε αυτές κατευθυντήριες γραμμές θα αποτελέσουν τη βάση σύνταξης του σχεδίου αναδιάρθρωσης της τράπεζας, το οποίο, η τράπεζα, ως οφείλει, πρόκειται να υποβάλλει σύντομα προς αξιολόγηση στις αρμόδιες εποπτικές αρχές, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.
Στόχος του επιχειρηματικού σχεδιασμού αλλά και των ενεργειών αναδιοργάνωσης της τράπεζας είναι η μεγιστοποίηση της αξίας-περιουσίας των μετόχων, η παροχή υψηλής ποιότητας τραπεζικών εργασιών, η σταδιακή επέκταση στην εμπιστοσύνη και καθιέρωση της εταιρικής της επωνυμίας στη συνείδηση του κοινού, η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η βέλτιστη χρησιμοποίηση των πάσης φύσεως αναπτυξιακών προγραμμάτων και κινήτρων προς όφελος των πελατών της και της ανάπτυξης της οικονομίας. 

www.bankingnews.gr 

bankingnews.gr

BREAKING NEWS