Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

ΕΛΓΕΚΑ: Κέρδη 13 εκατ. ευρώ το 2019 – Αύξηση 17,2%, από 17,0% το 2018, στο μεικτό περιθώριο κέρδους

tags :
ΕΛΓΕΚΑ: Κέρδη 13 εκατ. ευρώ το 2019 – Αύξηση 17,2%, από 17,0% το 2018, στο μεικτό περιθώριο κέρδους

Το 2019 αποτέλεσε ένα έτος κατά το οποίο ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ κατάφερε να ενισχύσει τη θέση του
Το 2019 αποτέλεσε ένα έτος κατά το οποίο ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ κατάφερε να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση του στους βασικούς τομείς δραστηριοποίησής του, προσαρμόζοντας συνεχώς το προϊοντικό χαρτοφυλάκιό του και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Η βελτίωση της εμπορικής θέσης του, η μεγέθυνση των δραστηριοτήτων του και η θωράκιση των χρηματοοικονομικών μεγεθών του καθιστούν τον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ αναμφισβήτητα εκ των πρωταγωνιστών τόσο στον κλάδο του εμπορίου καταναλωτικών προϊόντων όσο και στον κλάδο της παροχής 3PL υπηρεσιών.
Κατά τη διάρκεια του 2019 η στρατηγική του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ περιελάμβανε μία σειρά ενεργειών και δράσεων με πρωταρχικό σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας του, την ισχυροποίηση του Ισολογισμού του, τον εξορθολογισμό της κεφαλαιακής του δομής καθώς και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των χρησιμοποιούμενων περιουσιακών του στοιχείων.
Οι ενέργειές του αποδείχθηκαν αποτελεσματικές, οι στόχοι επιτεύχθηκαν και τα μεγέθη του παρουσίασαν αξιοσημείωτη βελτίωση.
Τα βασικότερα στοιχεία των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ -3,14% για τη χρήση 2019 είναι τα ακόλουθα:
Αύξηση των πωλήσεων κατά 2,9%, σε συνέχεια των θετικών μεταβολών των τελευταίων ετών. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από τη μεγέθυνση των δραστηριοτήτων στον κλάδο του εμπορίου καταναλωτικών προϊόντων, ενώ συνοδεύτηκε κι από τη βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους, με συνέπεια την αύξηση των μικτών κερδών κατά € 1.208 χιλ. σε σχέση με την αντίστοιχη χρήση του 2018.
•Εκμετάλλευση σε υψηλότερο βαθμό των λειτουργικών του περιουσιακών στοιχείων, με αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων από μισθώσεις λειτουργικών ακινήτων κατά 59%, ήτοι € 1.558 χιλ. έναντι € 979 χιλ. το 2018 καθώς και κέρδη από εκποίηση υποεκμεταλλευόμενων περιουσιακών στοιχείων.
•Ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του δανεισμού, μέσω της οποίας επετεύχθη αφενός η βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης, καθώς το μεγαλύτερο τμήμα του δανεισμού μετατράπηκε σε μακροπρόθεσμο και αφετέρου η βελτίωση των Αποτελεσμάτων μέσω των καλύτερων όρων δανεισμού σε σχέση με την προϋπάρχουσα κατάσταση και τη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους.
Η θετική συνεισφορά στ’ Αποτελέσματα από λοιπές δραστηριότητες του Ομίλου, όπως τα επενδυτικά ακίνητα και οι συμμετοχές σε Κοινοπραξίες.
•Ως συνέπεια των παραπάνω και σε συνδυασμό με τη διατήρηση του λειτουργικού κόστους σε σταθερά επίπεδα, ο Όμιλος κατάφερε να βελτιώσει τα περιθώρια κερδοφορίας του σε κάθε επίπεδο και να καταγράψει καθαρή κερδοφορία.
Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το 2019 διαμορφώθηκε σε € 179,2 εκατ. έναντι € 174,2 εκατ. το 2018 παρουσιάζοντας αύξηση για τρίτο συνεχόμενο έτος, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε σε 17,2% από 17,0% επιτρέποντας την αύξηση του μικτού κέρδους σε € 30,9 εκατ. έναντι € 29,7 εκατ. (αύξηση κατά € 1,2 εκατ.).
Τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 13,0 εκατ. έναντι € 6,6 εκατ. το 2018 και τα Αναπροσαρμοσμένα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων («Adjusted EBITDA» χωρίς την επίδραση από το Δ.Π.Χ.Α. 16) σε € 8,4 εκατ. έναντι € 6,6 εκατ.
Τα Κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε € 2,3 εκατ. έναντι ζημιών € 3,1 εκατ. το 2018 και τα Κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε € 0,4 εκατ. έναντι ζημιών € 2,7 εκατ. τη συγκρίσιμη χρήση.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης