Τελευταία Νέα
Επί του Πιεστηρίου

Κέρδη 5,8 εκατ. ευρώ για την κορυφαία ελληνική βιομηχανία χρωμάτων Βιβεχρώμ

tags :
Κέρδη 5,8 εκατ. ευρώ για την κορυφαία ελληνική βιομηχανία χρωμάτων Βιβεχρώμ
Μειωμένα κατά 5,6% καθώς ο συντελεστής φορολόγησης αυξήθηκε.

Κέρδη 5,8 εκατ. ευρώ για την κορυφαία ελληνική βιομηχανία χρωμάτων ΒιβεχρώμΟριακή ανάπτυξη κατέγραψε το 2017 η κορυφαία ελληνική βιομηχανία χρωμάτων Βιβεχρώμ, αν και οι δραστηριότητές της ενισχύθηκαν στα τέλη του έτους από την ανάληψη της παραγωγής βερνικιών για συγγενική εταιρεία του εξωτερικού.

Η επιχείρηση ολοκλήρωσε επένδυση στη βιομηχανική μονάδα της, χάρη στην οποία το τελευταίο δίμηνο του 2017 άρχισε την παραγωγή βερνικιών που παρήγαγε έως τότε η συγγενική τουρκική βιομηχανία Marshal, κατόπιν απόφασης του διεθνούς ομίλου Akzo Nobel, που κατέχει την πλειονότητα των μετοχών της, για μεταφορά της παραγωγής βερνικιών της εν λόγω εταιρείας του από την Τουρκία στην Ελλάδα.

Η ΒΙΒΕΧΡΩΜ ελέγχεται κατά 79,18% από την ολλανδική Akzo Nobel Coatings International, μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εταιρεία χρωμάτων. Επίσης, ανήκει κατά 10% στην επενδυτική εταιρεία Chemagra και κατά το υπόλοιπο 10,82% στην ομοειδή εταιρεία MegaColor, οι οποίες ελέγχονται από Ελληνες επενδυτές.

Ιδρύθηκε το 1932 από την ελληνική εφοπλιστική οικογένεια Δ. Πατέρα, με σκοπό τη βιομηχανική παραγωγή, επεξεργασία, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία κάθε είδους βερνικιών, χρωμάτων και πλαστικών υλών, με το πρώτο εργοστάσιό της να λειτουργεί στην περιοχή της Νίκαιας, στον Πειραιά. Το 1994 η πλειονότητα των μετοχών της περιήλθε στην Akzo Nobel. Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στη θέση Βαθύ Πηγάδι στο Πάτημα Μαγούλας της Μάνδρας Αττικής. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

Η επιχείρηση το 2017, ολοκληρώνοντας την 45η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την τρέχουσα νομική μορφή της, ως Α.Ε., κατέγραψε έσοδα 51,62 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 0,2% (+0,09 εκατ. ευρώ). Το 89,2% των εσόδων της (46,03 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 10,8% (5,59 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση εμπορευμάτων άλλων προϊόντων του ομίλου της. Η συνεισφορά της παραγωγής για λογαριασμό της συγγενικής τουρκικής εταιρείας ήταν 0,80 εκατ. ευρώ. Επίσης, η διεύρυνση του δικτύου των πελατών της με 72 νέα καταστήματα απέφερε πωλήσεις ύψους 1,15 εκατ. ευρώ. Ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων οικολογικών χρωμάτων της ανήλθε σε 38,4% και την κατατάσσει πρώτη στον τομέα αυτό στην ελληνική αγορά. Το 2,6% των εσόδων της (1,35 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες. Κατέγραψε αύξηση πωλήσεων στην Κύπρο, την Αλβανία και τη Βουλγαρία, όπου η αύξηση ανήλθε σε 25,7%.

Συγχρόνως, η εταιρεία συμπίεσε τον συντελεστή του μεικτού κέρδους της κατά μισή και πλέον εκατοστιαία μονάδα (στο 39,2% έναντι 39,7% το 2016), γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 20,26 εκατ. ευρώ (-1,4% ή -0,30 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν οριακή αύξηση (+0,1% ή +0,01 εκατ. ευρώ) και ανήλθαν σε 9,70 εκατ. ευρώ, καθώς η επιχείρηση συνέχισε να μειώνει τις εκπτώσεις στην πελατεία της και συμπίεσε τις διοικητικές δαπάνες της.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,64 εκατ. ευρώ (0,64 εκατ. ευρώ και το 2016) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,155 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ το 2016).

Κατόπιν αυτών, τα κέρδη της προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 8,90 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 0,4% (-0,04 εκατ. ευρώ ). Μετά την πρόβλεψη για φόρους τα καθαρά κέρδη της ήταν ύψους 5,84 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 5,6% (-0,345 εκατ. ευρώ), καθώς ο συντελεστής φορολόγησης αυξήθηκε.

Τα κέρδη της βιομηχανίας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 45,6% (42,9% το 2016), ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 29,9% (29,7% το 2016). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 17,2% (από 17,3%), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους έφτασαν το 11,3% (από 12%). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της βιομηχανίας στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησε σε 26,1%, αντί 28,3% το 2016, ενώ το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 8,5%. Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη της ήταν ύψους 9,54 εκατ. ευρώ, έναντι 9,57 εκατ. ευρώ το 2016 (-0,3%).

Ωστόσο, οι ταμειακές ροές από τις λειτουργικές της δραστηριότητες περιορίστηκαν το 2017 σε 5,67 εκατ. ευρώ, αντί 8,60 εκατ. ευρώ το 2016.

Τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, που η επιχείρηση υιοθέτησε το 2016.

Στις 31.12.2017 τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονταν σε 19,65 εκατ. ευρώ (19,65 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 52,2% (57,4% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 37,15 εκατ. ευρώ (34,24 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (28,90 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 13,95 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών της (14,945 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 6,36 εκατ. ευρώ (10,22 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι συνολικές, πάσης φύσεως υποχρεώσεις και προβλέψεις της σημείωσαν αύξηση 21,6% (+3,16 εκατ. ευρώ) και ανήλθαν σε 17,75 εκατ. ευρώ.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2017 ήταν ύψους 6,89 εκατ. ευρώ, έναντι 6,02 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016, παρά τις αποσβέσεις. Για αγορές παγίων η εταιρεία το 2017 διέθεσε 1,51 εκατ. ευρώ, έναντι 0,83 εκατ. ευρώ το 2016.

Η βιομηχανία έχει πρόεδρο τον Joh. P. Van Kesteren, διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιωακ. Μ. Προβατά και οικονομικό διευθυντή τον Συμ. Α. Πολύζο. Ενέκρινε το 2017 για τους μετόχους της ποσό 7,56 εκατ. ευρώ, ήτοι μέρισμα 5,94 εκατ. ευρώ από τα κέρδη του 2016 και προμέρισμα 1,62 εκατ. ευρώ. Το 2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο 209 εργαζόμενους, έναντι 199 το 2016. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 8,13 εκατ. ευρώ, έναντι 8,21 εκατ. ευρώ το 2016. Η ανάληψη της παραγωγής βερνικιών που πραγματοποιούσε εργοστάσιο του ομίλου στην Τουρκία είναι δυνατόν να αυξήσει τις θέσεις εργασίας της, όπως έχει ανακοινωθεί, κατά 15%. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 ήταν ίσα προς 46.395 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 42.570 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για το 2018 η επιχείρηση προσδοκά, όπως αναφέρει, θετική εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών της, μεταξύ άλλων και για τον λόγο ότι το 2017 επεξέτεινε το δίκτυο των πωλήσεών της και ολοκλήρωσε την έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή νέων προϊόντων της, όπως αστάρι γυψοσανίδων και βερνίκια ξυλοπροστασίας.

Τον Απρίλιο του 2018 χορήγησε στην ολλανδική μητρική της εταιρεία δάνειο 6,50 εκατ. ευρώ διάρκειας ενός έτους, με επιτόκιο 0,06%.

Το δίκτυο των συνεργαζόμενων με την εταιρεία καταστημάτων για τη διάθεση των προϊόντων της στην ελληνική αγορά αριθμεί περί τα 2.000 σημεία πώλησης. ΠΗΓΗ: inr.gr

http://www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης