BIS: Τα αντισυμβατικά εργαλεία νομισματικής πολιτικής βοήθησαν τις κεντρικές τράπεζες να αντιμετωπίσουν τις συνθήκες κρίσης

BIS: Τα αντισυμβατικά εργαλεία νομισματικής πολιτικής βοήθησαν τις κεντρικές τράπεζες να αντιμετωπίσουν τις συνθήκες κρίσης
Έκθεση που δημοσιεύτηκε για λογαριασμό της BIS υπερασπίζεται τη χρήση εργαλείων όπως τα αρνητικά επιτόκια
Έκθεση που δημοσιεύτηκε για λογαριασμό της Διεθνούς Τράπεζας Διακανονισμών (BIS) υπερασπίζεται τη χρήση εργαλείων όπως τα αρνητικά επιτόκια και οι αγορές στοιχείων ενεργητικού από τις κεντρικές τράπεζες, τονίζοντας ότι τα οφέλη αντισταθμίζουν τις αρνητικές συνέπειες.
Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, σε ισορροπία, οι UMPT βοήθησαν τις κεντρικές τράπεζες που τις χρησιμοποίησαν να αντιμετωπίσουν τις συνθήκες που προέκυψαν από την κρίση και την επακόλουθη οικονομική ύφεση.
Η έκθεση εντοπίζει τις παρενέργειες, όπως τα αντικίνητρα για την απομόχλευση του ιδιωτικού τομέα και τις παρεμβάσεις σε άλλες χώρες, αλλά δεν τις θεωρεί επαρκώς ισχυρές για να αντιστρέψουν τα οφέλη των UMPT.
Η έκθεση εξετάζει επίσης εάν και υπό ποιες συνθήκες τα εργαλεία αυτά θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα στο μέλλον.
Στους ισολογισμούς των μεγάλων κεντρικών τραπεζών και στη λειτουργία της αγοράς, η Επιτροπή Αγορών παρέχει μια συστηματική διασυνοριακή προοπτική σχετικά με τις επιδράσεις των μεγάλων ισολογισμών των κεντρικών τραπεζών στη λειτουργία των αγορών ομολόγων και χρηματαγορών.
Εξετάζει περαιτέρω τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι κεντρικές τράπεζες για να αποτρέψουν ή να μετριάσουν τις παρενέργειες από την επέκταση των ισολογισμών των κεντρικών τραπεζών στις αγορές και συνοψίζουν τα διδάγματα για το μέλλον.
Η έκθεση δείχνει ότι η επέκταση, ιδίως στις πρώτες φάσεις, είχε κυρίως θετικές επιπτώσεις στη λειτουργία της αγοράς.
Τα προγράμματα χορήγησης δανείων έκτακτης ανάγκης συνέβαλαν στην ελάφρυνση των σοβαρών πιέσεων της αγοράς, ενώ οι αγορές ομολόγων με ασφάλιστρα υψηλού κινδύνου τείνουν να βελτιώνουν την υποκείμενη ρευστότητα τους.
Ενίοτε προέκυψαν αρνητικές παρενέργειες (για παράδειγμα λόγω των επιπτώσεων της έλλειψης στις αγορές ομολόγων), αλλά δεν κατέστησαν αυστηρότερες τις οικονομικές συνθήκες, εν μέρει λόγω των μετριασμών που έχουν αναληφθεί από τους φορείς χάραξης πολιτικής.
Αν και οι δυσμενείς επιπτώσεις είναι συχνά μεταβατικές, μπορούν να έχουν διαρκή αντίκτυπο όταν υπάρχουν πολιτικές για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.

ImageΣύμφωνα με την έρευνα των κεντρικών τραπεζών της WG, η εισαγωγή του NIRP μετά την κρίση αποσκοπούσε στην παροχή κινήτρων στην οικονομία σύμφωνα με τους στόχους της νομισματικής πολιτικής.
Η Riksbank ήταν η πρώτη κεντρική τράπεζα που εισήγαγε αρνητικά επιτόκια τον Ιούλιο του 2009.
Αντιμέτωπη με ένα παρόμοιο μακροοικονομικό περιβάλλον, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η Danmarks Nationalbank (DN), η Ελβετική Εθνική Τράπεζα (SNB) και η Τράπεζα της Ιαπωνίας (BoJ) εισήγαγε αρνητικά επιτόκια  από τα μέσα του 2014 έως τις αρχές του 2016.
Η τεχνική εφαρμογή των αρνητικών επιτοκίων πολιτικής πραγματοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό εντός των υφιστάμενων επιχειρησιακών πλαισίων, αν και χρειάστηκαν τροποποιήσεις.
Η SNB έπρεπε να αλλάξει τους όρους της επιχείρησής της για να εφαρμόσει αρνητικά επιτόκια. Άλλες κεντρικές τράπεζες διενήργησαν ανασκοπήσεις των συστημάτων πληροφορικής τους, τεκμηρίωση και λογιστικούς κανόνες.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η κεντρική τράπεζα είχε ως στόχο την αντιμετώπιση των περιοριστικών πιέσεων ανατίμησης του νομίσματος.
Η περίπτωση της Ελβετίας είναι αναμφισβήτητα η περίπτωση όπου τα αρνητικά επιτόκια ήταν πιο ρητά συνδεδεμένα με τη συναλλαγματική ισοτιμία.
Για να μειωθεί η πίεση στη συναλλαγματική ισοτιμία, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου κατά την οποία η SNB είχε δεσμευτεί για μια ελάχιστη ισοτιμία έναντι του ευρώ, η τράπεζα ανακοίνωσε την εισαγωγή αρνητικών επιτοκίων (-0,25%) στα υπόλοιπα λογαριασμών καταθέσεων όψεων τον Δεκέμβριο του 2014 (από τις 22 Ιανουαρίου 2015).
Στα μέσα Ιανουαρίου του 2015, με επίμονη πίεση στο φράγκο, η SNB διέκοψε την ελάχιστη συναλλαγματική ισοτιμία. Η SNB μείωσε περαιτέρω το επιτόκιο των λογαριασμών των καταθέσεων όψεως στο -0,75% και ανακοίνωσε την προθυμία της να παρέμβει στην αγορά συναλλάγματος (FX), όπως είναι απαραίτητο για την επίτευξη του στόχου της σταθερότητας των τιμών.

Image

Η απόφαση της ΕΚΤ να μειώσει τα επιτόκια κάτω από το μηδέν, παρακινήθηκε αποκλειστικά από το στόχο της περαιτέρω χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθεροποίηση των μακροπρόθεσμων προσδοκιών για τον πληθωρισμό.
Τον Ιούνιο του 2014, η ΕΚΤ μείωσε το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων σε -0,1%.
Το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων στη συνέχεια μειώθηκε κατά 10 μονάδες βάσης το Σεπτέμβριο του 2014, τον Δεκέμβριο του 2015 και τον Μάρτιο του 2016, επιφέροντας τελικά το ποσοστό στο -0,4%.
Τον Ιανουάριο του 2016, η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνία εφάρμοσε επίσης ένα αρνητικό επιτόκιο -0,1% στους τρέχοντες λογαριασμούς που τηρούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Για να μετριαστούν οι ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις των NIRPs στα τραπεζικά κέρδη , ορισμένες κεντρικές τράπεζες εισήγαγαν εξαιρέσεις για τα αρνητικά επιτόκια των τραπεζικών αποθεματικών.
Ο σχεδιασμός και η βαθμονόμηση των εξαιρέσεων σχετίζονταν με το μέγεθος των πλεονασματικών αποθεματικών, τα οποία επηρεάστηκαν από άλλες αντισυμβατικές πολιτικές όπως οι αγορές περιουσιακών στοιχείων και οι συναλλαγματικές παρεμβάσεις.
Ωστόσο, σε ορισμένες χώρες το άμεσο αποτέλεσμα του NIRP ήταν κάπως περιορισμένο λόγω της μειωμένης μετακύλισης της μείωσης των επιτοκίων στα επιτόκια τραπεζικών καταθέσεων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, των τραπεζικών επιτοκίων δανεισμού.

Image


Image

Image

Image

www.bannkingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS