Μια ματιά στο εξάμηνο της AS Company – Διόρθωσε αλλά κινείται εντός του ανοδικού καναλιού

Μια ματιά στο εξάμηνο της AS Company – Διόρθωσε αλλά κινείται εντός του ανοδικού καναλιού
Η εταιρεία στοχεύει στην αύξηση του μεριδίου στην εγχώρια αγορά και στην αύξηση των πωλήσεων στις αγορές Κύπρου και Ρουμανίας
Παραμένει «καθαρή» από τραπεζικά βάρη η AS Company καθώς στο τέλος του εξαμήνου εμφάνισε καθαρό δανεισμό αρνητικό κατά 12,6 εκατ. ευρώ σε ενοποιημένη βάση.
Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε 9,09% και διαμορφώθηκε στα 10,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA υποχώρησαν 18,6% και στα 2,32 εκατ. ευρώ.
Τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν στα 1,74 εκατ. ευρώ από 1,89 εκατ. ευρώ.
Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν στα 29,2 εκατ. ευρώ, ενώ υπήρχαν απαιτήσεις από πελάτες 12,2 εκατ. ευρώ και αποθέματα 5,1 εκατ. ευρώ.
Οι λειτουργικές ταμειακές ροές γύρισαν αρνητικές κατά 886 χιλ. ευρώ μειώνοντας λίγο τα ταμειακά διαθέσιμα.
Η εταιρεία στοχεύει στην αύξηση του μεριδίου στην εγχώρια αγορά και στην αύξηση των πωλήσεων στις αγορές Κύπρου και Ρουμανίας.
Στις 30 Ιουλίου έκλεισε 4 καταστήματα λιανικής.
Η μετοχή έχει υποχωρήσει στα 2,92 ευρώ διαμορφώνοντας αποτίμηση 38,2 εκατ. ευρώ (p/bv 1,3x).
Υπενθυμίζεται πως στη χρήση 2018 είχε καθαρά κέρδη 3,2 εκατ. ευρώ.
Με την υπόθεση πως η τάση θα μπορούσε να διατηρηθεί στο σύνολο του 2019 και η εταιρεία να εμφανίσει κέρδη 2,8 εκατ. ευρώ και εξαιρώντας το ταμείο από την αποτίμηση η μετοχή θα παίζει με p/e οριακά κάτω από 10 φορές.
Η μετοχή από τα τέλη του 2017 έχει διπλασιαστεί και κινείται παρά την πρόσφατη υποχώρηση εντός του ανοδικού καναλιού, το οποίο η κάτω πλευρά παρέχει στήριξη στα 2,80 ευρώ.

www.bankingnews.gr 

BREAKING NEWS