Μεγάλες ζημιές για τις ιχθυοκαλλιέργειες – Η Τουρκία συνεχίζει να πιέζει τα ελληνικά ψάρια

Μεγάλες ζημιές για τις ιχθυοκαλλιέργειες – Η Τουρκία συνεχίζει να πιέζει τα ελληνικά ψάρια
Που διαμορφώνεται μετά το εξάμηνο η καθαρή θέση των εταιρειών και το σύνολο των υποχρεώσεων
Εξακολουθεί να πιέζει η Τουρκία τα αποτελέσματα των ελληνικών ιχθυοκαλλιεργιών, οδηγώντας την τελική γραμμή σε μεγάλες ζημιές.
Όπως αναφέρει η Σελόντα τα οικονομικά μεγέθη κατά το Α’ Εξάμηνο 2019 επηρεάστηκαν κυρίως από την σημαντική μεταβολή του επιπέδου των τιμών διάθεσης ιχθύων μεσογειακής καλλιέργειας, λόγω της αυξημένης παραγωγής και μαζικής διάθεσης προϊόντων από ανταγωνίστριες χώρες.
Σε αυτό συνέβαλε και η υποτίμηση της τούρκικης λίρας.
Οι πωλήσεις υποχώρησαν στα 73,4 εκατ. ευρώ από 79,3 εκατ. ευρώ, τα EBITDA ήταν αρνητικά κατά 18,1 εκατ. ευρώ από 20,1 εκατ. ευρώ και οι ζημιές ανήλθαν στα 25,7 εκατ. ευρώ από 25,7 εκατ. ευρώ.
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων είναι αρνητικό κατά 49,2 εκατ. ευρώ και το σύνολο των υποχρεώσεων ανήλθε στα 283,4 εκατ. ευρώ.
Ο ορκωτός ελεγκτής της Σελόντα αναφέρει: Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 18.1 επί της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, η οποία περιγράφει ότι οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρίας και του Ομίλου υπερβαίνουν τα κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία κατά 10,4 εκατ. ευρώ και 7,4 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία στο βραχυπρόθεσμο διάστημα αναμένεται να έχει σημαντικές ταμειακές εκροές και ενδέχεται να αντιμετωπίσει προβλήματα ρευστότητας.
Όπως αναφέρεται στη Σημείωση 18.1, τα γεγονότα αυτά ή οι συνθήκες αυτές, μαζί με άλλα θέματα όπως αυτά περιγράφονται στη Σημείωση 18.1, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, με βάση τις υφιστάμενες συνθήκες και εφόσον δεν ολοκληρωθεί η υπό εξέλιξη διαδικασία πώλησης του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών, όπως περιγράφεται και στη Σημείωση 20.
Το συμπέρασμά μας δεν τροποποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό.
Οι πωλήσεις του ομίλου Νηρεύς υποχώρησαν στα 96,8 εκατ. ευρώ από 98,3 εκατ. ευρώ.
Η Νηρεύς αναφέρει πως η πτώση οφείλεται στην μείωση της μέσης τιμής πώλησης των ψαριών κατά -7,7 % έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου, ενώ οι ποσότητες παρουσίασαν αύξηση κατά 9,3%.
Η μείωση της μέσης τιμής πώλησης των ψαριών έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου οφείλεται κυρίως α) στην σημαντική μείωση της τιμής των ψαριών (λαβράκι και τσιπούρα) έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου γεγονός που οφείλεται στον έντονο ανταγωνισμό από τους Τούρκους παραγωγούς ιχθυοκαλλιέργειας λόγω και της υποτίμησης της τούρκικης λίρας έναντι του ευρώ, β) στις μειωμένες πωλήσεις γόνου κατά 1,5 εκατ. ευρώ λόγω των μειωμένων ποσοτήτων πώλησης έναντι της αντίστοιχης περιόδου ενώ η μέση τιμή διατηρήθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα µε την 30.06.2018.
Τα EBITDA ήταν αρνητικά κατά 8,6 εκατ. ευρώ από 8,9 εκατ. ευρώ και τα αποτελέσματα μετά από φόρους αρνητικά κατά 15 εκατ. ευρώ από 13,6 εκατ. ευρώ.
Η καθαρή θέση είναι στα 133,6 εκατ. ευρώ και οι συνολικές υποχρεώσεις στα 235,5 εκατ. ευρώ.

www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS