ΑΑΔΕ: Αυτοτελώς φορολογούνται τα ομαδικά ασφάλιστρα ελληνικών εταιριών σε αλλοδαπή ασφαλιστική

ΑΑΔΕ: Αυτοτελώς φορολογούνται τα ομαδικά ασφάλιστρα ελληνικών εταιριών σε αλλοδαπή ασφαλιστική
Στην Αρχή προσέφυγε μεγάλη ιδιωτική εταιρία –κομμάτι πολυεθνικής- που δραστηριοποιείται εντός της Ελλάδας
Ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια εφόσον συνάπτονται σε ασφαλιστική εταιρία του εξωτερικού, από πολυεθνική που δρα και στη χώρα μας και ασφαλίζει εκεί σε ειδικά αποταμιευτικά προγράμματα τους εργαζόμενούς της, τα συγκεκριμένα δεν μπορούν να εκπίπτουν από το εισόδημα των εργαζομένων και φορολογούνται αυτοτελώς, όπως αποφαίνεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Στην Αρχή προσέφυγε μεγάλη ιδιωτική εταιρία –κομμάτι πολυεθνικής- που δραστηριοποιείται εντός της Ελλάδας με το ερώτημα αν τα εισοδήματα σε ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε εταιρία αλλοδαπής, πρέπει να φορολογούνται.
Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, αλλοδαπή μητρική εταιρία έχει καθιερώσει ένα διεθνές συνταξιοδοτικό πρόγραμμα αποταμίευσης «καθορισμένης εισφοράς» προς όφελος όλων των εργαζομένων του ομίλου διεθνώς (συμπεριλαμβανομένου και των εργαζομένων της ελληνικής θυγατρικής).
Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, η αλλοδαπή μητρική καταβάλλει μηνιαία εισφορές/ασφάλιστρα που αντιστοιχούν σε ένα ορισμένο ποσοστό της ελάχιστης αμοιβής του κάθε συμμετέχοντος εργαζόμενου της ελληνικής θυγατρικής και επιπλέον οι εισφορές αυτές που καταβάλλει η αλλοδαπή μητρική για τους εργαζόμενους της ελληνικής θυγατρικής που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, επαναχρεώνονται στην ελληνική θυγατρική.
Επιπλέον, οι συμμετέχοντες εργαζόμενοι μπορούν, εάν το επιθυμούν, να προβούν οι ίδιοι σε καταβολές μηνιαίων εισφορών/ασφαλίστρων μέχρι ενός ανώτατου
ποσοστού της ελάχιστης αμοιβής τους.
Τέλος, ο πάροχος του προγράμματος στον οποίο καταβάλλονται όλα τα ανωτέρω ασφάλιστρα, είναι αλλοδαπή ασφαλιστική εταιρία νόμιμα εγκατεστημένη στο εξωτερικό και περαιτέρω το εν λόγω πρόγραμμα έχει συναφθεί μεταξύ της αλλοδαπής μητρικής και της αλλοδαπής ασφαλιστικής.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι διατάξεις της περίπτωσης ι' της παρ.1 του άρθρου 14 του ν.4172/2013 έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση που τα ομαδικά ασφαλιστήρια συνταξιοδοτικά συμβόλαια συνάπτονται απευθείας με αλλοδαπές ασφαλιστικές εταιρίες που έχουν φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην αλλοδαπή καθόσον οι διατάξεις αυτές δεν επιβάλλουν περιορισμούς ως προς την έδρα των ασφαλιστικών εταιριών με τις οποίες συνάπτονται τα συμβόλαια αυτά.
Επομένως, η εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων δεν αναιρείται από το γεγονός ότι η καταβολή των ασφαλίστρων που γίνεται από τους ίδιους τους εργαζόμενους της ελληνικής θυγατρικής στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος διενεργείται προς τις ως άνω αλλοδαπές ασφαλιστικές εταιρίες.
Περαιτέρω, για τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται στις αλλοδαπές αυτές ασφαλιστικές εταιρίες από την αλλοδαπή μητρική για τους εργαζόμενους της ελληνικής θυγατρικής που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και επαναχρεώνονται στην ελληνική θυγατρική, έχουν επίσης εφαρμογή οι διατάξεις της περίπτωσης ι' της παρ.1 του άρθρου 14 του
ν.4172/2013 καθόσον μέσω της επαναχρέωσης αυτής έχει διενεργηθεί έμμεσα καταβολή ασφαλίστρων από πλευράς εργοδότη προς όφελος των εργαζομένων της ελληνικής θυγατρικής.
Τέλος, και τα ασφαλίσματα που καταβάλλονται στους δικαιούχους εργαζόμενους της ελληνικής θυγατρικής στο πλαίσιο των ως άνω περιγραφόμενων συμβολαίων,
φορολογούνται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 15 του ν.4172/2013 και περαιτέρω για την προσαύξηση ή μη του 50% στους συντελεστές που ορίζονται στις διατάξεις αυτές.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS