Μειωμένα κέρδη εμφάνισε η Καρέλιας – Περιμένει αύξηση κόστους λόγω του συστήματος ιχνηλασιμότητας

Μειωμένα κέρδη εμφάνισε η Καρέλιας – Περιμένει αύξηση κόστους λόγω του συστήματος ιχνηλασιμότητας
Αθροιστικά επενδύσεις και ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται στα 441,5 εκατ. ευρώ με την αποτίμηση να είναι στα 701 εκατ. ευρώ
Στα 476,1 εκατ. ευρώ από 463 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ενοποιημένες πωλήσεις της Καρέλιας 
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, ο καθαρός Κύκλος Εργασιών σε επίπεδο Ομίλου, της Καρέλιας παρουσίασε μείωση 5,07% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο της προηγουμένης χρήσης 2018, ενώ μείωση παρουσίασε και το μικτό κέρδος, σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018. 
Η καθαρή θέση ανέρχεται στα 472,6 εκατ. ευρώ με τις συνολικές υποχρεώσεις στα 132,2 εκατ. ευρώ αλλά δεν υπάρχουν τραπεζικές. 
Υπάρχουν επίσης επενδύσεις επιμετρώμενες στο αποσβέσιμο κόστος 34 εκατ. ευρώ, επενδύσεις στην εύλογη αξία 113,4 εκατ. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα 293 εκατ. ευρώ.
Αθροιστικά επενδύσεις και ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται στα 441,5 εκατ. ευρώ με την αποτίμηση να είναι στα 701 εκατ. ευρώ. 
Στο εσωτερικό της χώρας και σε αυτό το εξάμηνο, συνεχίστηκε η ανοδική πορεία του όγκου αλλά και του μεριδίου αγοράς της Εταιρείας, τόσο στα τσιγάρα όσο και στον καπνό για στριφτό τσιγάρο. 
Σημαντική ήταν επίσης η συμβολή της προσεκτικής πολιτικής λιανικών τιμών, σε συνδυασμό με την σταθερότητα στην φορολογία των καπνικών προϊόντων, παράγοντες οι οποίοι επίσης επέτρεψαν στην Εταιρεία την παροχή όσο το δυνατόν μεγαλύτερων ποσοστών κέρδους στους συνεργάτες της του δικτύου διανομής. 
Άνοδο παρουσίασαν οι πωλήσεις (Εταιρείας) στις αγορές των χωρών της Ε.Ε συμπεριλαμβανομένης της Βουλγαρίας., τόσο στα τσιγάρα όσο και στον λεπτοκομμένο καπνό. 
Οι πωλήσεις στις χώρες της Άπω Ανατολής και της Ανατολικής Ευρώπης σημείωσαν κάμψη, λόγω του αρνητικού περιβάλλοντος, ενώ πέτυχε σημαντική ανάκαμψη αύξηση στην αγορά των καταστημάτων αφορολογήτων ειδών της Τουρκίας. 
Πτωτικά κινήθηκαν οι πωλήσεις τσιγάρων (Εταιρείας) στις αγορές των λοιπών Βαλκανικών χωρών κυρίως λόγω αποθεματοποίησης κατά τους τελευταίους μήνες του προηγούμενου έτους, καθώς επίσης της Ασίας και της Αφρικής, λόγω των αναμενομένων αρχικών προβλημάτων των συστημάτων ιχνηλασιμότητας κατά την διάρκεια του Ιουνίου. Σταθερότητα σε απόλυτο μέγεθος, και σε ποσοστό επί του τζίρου, παρουσιάζουν τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου και της Εταιρείας. 
Η συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων και η μείωση του κόστους παραγωγής, αποτελούν βασική επιδίωξη της Διοίκησης της Εταιρείας και του Ομίλου, παρά τις αντίξοες συνθήκες στην αγορά, με συνεχείς διαπραγματεύσεις για όλες τις βασικές πρώτες ύλες, και κυρίως των καπνών, με τους προμηθευτές μας.
Η ιδιαίτερη πολυπλοκότητα του συστήματος ιχνηλασιμότητας καπνικών προϊόντων, το οποίο έχει τεθεί σε εφαρμογή από τις 20 Μάϊου 2019, συνοδεύεται από αύξηση του κόστους παραγωγής και διανομής και αναμένεται να επηρεάσει την μικτή κερδοφορία και κατά τους επόμενους μήνες, σημειώνει η διοίκηση της Καρέλιας. 
Η εταιρεία επιδιώκει με προσεκτικές αυξήσεις τιμών να ισοσταθμίσει, όσο είναι δυνατόν, την εξέλιξη αυτή κατά το β’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους. 
Σε ότι αφορά τον όγκο πωλήσεων στην ελληνική αγορά αναμένει κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019 ελαφρά αύξηση σε σχέση με την ίδια περίοδο της περσινής χρήσης, ενώ στον καπνό για στριφτό τσιγάρο η αύξηση του όγκου αναμένεται να είναι μεγαλύτερη. 
Οι διεθνείς πωλήσεις αναμένεται να κινηθούν κατά την διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2018. 
Αναμένει ελαφρά αυξημένες πωλήσεις στις Βαλκανικές αγορές και ιδιαίτερα στην Βουλγαρία, αύξηση της κερδοφορίας από την αγορά Duty free της Τουρκίας, ενώ μικρή μείωση αναμένει στις αγορές της Άπω Ανατολής. 
Παραμένει επιφυλακτική η διοίκηση στις προβλέψεις της για τις αγορές της Β. Αφρικής και ιδιαίτερα της Λιβύης λόγω της πολιτικής αστάθειας, αντιθέτως αναμένει περαιτέρω σταθεροποίηση στην αγορά της Αιγύπτου, λόγω της ανάκαμψης του τουρισμού. Προσεκτικές αυξήσεις τιμών αλλά και η πρόσφατη ενίσχυση της ισοτιμίας του δολαρίου έναντι του ευρώ, έχει ενισχύσει τους δείκτες κερδοφορίες της από τις αγορές αυτές κατά τους αρχικούς μήνες του δεύτερου εξαμήνου. 
Σε ότι αφορά τις αγορές  της ΕΕ και Δ. Ευρώπης γενικότερα, αναμένει σταθεροποίηση των πωλήσεων και μικρή αύξηση των μεριδίων αγοράς αφού οι συγκεκριμένες αγορές παρουσιάζουν σταθερή μείωση στην κατανάλωση καπνικών προϊόντων. 
Η εταιρεία σχεδιάζει νέες επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό. 
Οι επενδύσεις αυτές κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κατακερματισμός της παραγωγικής διαδικασίας εξαιτίας των συστημάτων ιχνηλασιμότητας αλλά και των μονομερών αλλαγών νομοθεσίας, που είτε έχει δρομολογηθεί, είτε αναμένεται να δρομολογηθεί, σε ορισμένα κράτη σχετικά με τις συσκευασίες των καπνικών προϊόντων. 
Τόσο στα υπόλοιπα κέντρα κόστους, όσο και στις τιμές κτήσεις πρώτων υλών, δεν προβλέπει ουσιώδεις μεταβολές στο εγγύς μέλλον, ενώ οι αναμενόμενες μειώσεις των επιτοκίων θα επηρεάσουν την απόδοση των έντοκων καταθέσεων αλλά και νέων επενδύσεων σε ομόλογα.
 
Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS