Μια ματιά στα αποτελέσματα της Prodea (πρώην Εθνική Πανγαία) – Βελτιωμένα κέρδη λόγω επενδύσεων

Μια ματιά στα αποτελέσματα της Prodea (πρώην Εθνική Πανγαία) – Βελτιωμένα κέρδη λόγω επενδύσεων
Νέες δανειακές συμβάσεις υπέγραψε η εταιρεία και το σταθμισμένο μέσο επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,24%
Βελτιωμένη κερδοφορία εμφάνισε η Prodea στο πρώτο εξάμηνο λόγω των σημαντικών επενδύσεων σε ακίνητα που έγιναν στο συγκεκριμένο διάστημα.
Παράλληλα σημειώθηκε και σημαντική αύξηση του τραπεζικού δανεισμού.
Τα κέρδη είναι βελτιωμένα, ενώ υπάρχουν και σημαντικά κέρδη από την αναπροσαρμογή των ακινήτων.
Η αποτίμηση της μετοχής είναι υψηλότερη της εσωτερικής αξίας.
Πιο αναλυτικά: Εντός του α’ εξαμήνου 2019 η Prodea (πρώην Εθνική Πανγαία) προέβη σε σύναψη μακροπρόθεσμων δανειακών συμβάσεων. Μέρος από τα διαθέσιμα αναχρηματοδότησαν υφιστάμενες μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις με αποτέλεσμα να επεκταθεί η σταθμισμένη μέση ληκτότητα των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου από 2 έτη την 31 Δεκεμβρίου 2018 σε 7 έτη την 30 Ιουνίου 2019.
Επίσης, το σταθμισμένο μέσο επιτόκιο των δανειακών συμβάσεων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 3.24%.
Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα του Ομίλου την 30 Ιουνίου 2019 ανερχόταν σε 2,17 δισ. ευρώ.
o κύκλος εργασιών του Ομίλου για το α’ εξάμηνο του 2019 αυξήθηκε κατά 30,9% και ανήλθε σε 79,5 εκατ. ευρώ έναντι 60,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018.
Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κυρίως στην αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα της εταιρείας κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018 και το πρώτο εξάμηνο του 2019.
Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, μη συμπεριλαμβανομένων των κερδών από αναπροσαρμογή της αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα, της απομείωσης των αποθεμάτων και της αρνητικής υπεραξία που προέκυψε κατά την εξαγορά θυγατρικών (adjusted EBITDA) αυξήθηκαν από 51,6 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2018 σε 54,0 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2019 (αύξηση 4,8%).
Ο όμιλος είχε κέρδος από αναπροσαρμογή ακινήτων 73,8 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο.
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου για το α’ εξάμηνο 2019 ανήλθαν σε 14,6 εκατ. ευρώ έναντι ποσού 10,7 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου (αύξηση 35,9%).
Η αύξηση οφείλεται κυρίως στα νέα δάνεια που σύναψε ο Όμιλος εντός του α’ εξαμήνου 2019 καθώς και στα δάνεια των εταιρειών που αποκτήθηκαν εντός του β’ εξαμήνου 2018 και του α΄εξαμήνου 2019.
Χωρίς το κέρδος από την αναπροσαρμογή ακινήτων τα κέρδη του ομίλου ανήλθαν στα 41,8 εκατ. ευρώ από 35 εκατ. ευρώ.
Η εσωτερική αξία της μετοχής είναι στα 5,14 ευρώ με την τιμή στο ταμπλό να είναι στα 5,75 ευρώ.
Ο συνολικός δανεισμός αυξήθηκε στα 863,4 εκατ. ευρώ από 560 εκατ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2018 ενώ υπήρχαν ταμειακά διαθέσιμα 66,1 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται πως έχει παρθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 500 εκατ. ευρώ, η οποία αν καλυφθεί πλήρως θα αυξήσει την αποτίμηση περίπου στα 2 δισ. ευρώ και θα μείωνε τον καθαρό δανεισμό στα 300 εκατ. ευρώ περίπου, δίνοντας δυνατότητες για νέες επενδύσεις.

www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS