ΓΕΒΚΑ: Αυξήθηκαν οι πωλήσεις, μειώθηκαν τα κέρδη – Προσπάθειες για αναδιάρθρωση δανεισμού

ΓΕΒΚΑ: Αυξήθηκαν οι πωλήσεις, μειώθηκαν τα κέρδη – Προσπάθειες για αναδιάρθρωση δανεισμού
Η ζήτηση για τα προϊόντα που εμπορεύεται η εταιρία θα αυξηθεί το δεύτερο μισό του 2019 τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας, εκτιμά η διοίκηση
Αύξηση σημείωσε ο κύκλος εργασιών της ΓΕΒΚΑ στο πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης αλλά πτωτικές τάσεις παρατηρούνται στη διαμόρφωση του περιθωρίου μικτού κέρδους σε σχέση με το αντίστοιχο περιθώριο του πρώτου εξαμήνου της προηγούμενης χρήσης, αλλά και εκείνου που αφορά ολόκληρη την προηγούμενη χρήση 2018.
Σε απόλυτα μεγέθη ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε φέτος στο ποσό των 15,59 εκατ. ευρώ έναντι 14,43 εκατ. ευρώ στη περσινή αντίστοιχη περίοδο, παρουσιάζοντας θετική μεταβολή 8,06%, σε συνέχεια της κατά 15,84% ενίσχυσής του στη χρήση 2018 έναντι εκείνης του 2017.
Σε αντίθεση με τον κύκλο εργασιών το περιθώριο μικτού κέρδους υποχώρησε στο πρώτο εξάμηνο φέτος στα επίπεδα του 19,27% έναντι 22,08% στην αντίστοιχη περσινή περίοδο και 21,81% στη χρήση 2018.
Τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν στις 516 χιλ. ευρώ από 660 χιλ. ευρώ.
Στη αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρίας στο τρέχον εξάμηνο συνετέλεσε τα μέγιστα η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, που της προσέθεσε η στρατηγική απόφαση της διοίκησης, που αφορούσε και αφορά την αγορά επιπλέον ποσοτήτων αποθεμάτων μεγάλης ζήτησης και μεγάλης κυκλοφοριακής ταχύτητας, αναφέρεται στα αποτελέσματα.
Ένεκα της αύξησης του κύκλου εργασιών και παρά την μικρή αύξηση των λειτουργικών εξόδων της εταιρίας κατά 20,84 χιλ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης σε σχέση με τα αντίστοιχα της προηγούμενης, τα λειτουργικά έξοδα του εξαμήνου σαν ποσοστό επί του τζίρου περιορίσθηκαν στα επίπεδα του 15,07% έναντι 16,14% στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2018.
Περαιτέρω και παρότι οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρίας στο πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, αυξήθηκαν κατά 420 χιλ. ευρώ, σε σχέση με εκείνες στο τέλος της προηγούμενης χρήσης και παρότι απαιτήθηκαν για την υπογραφή των διαφόρων συμβάσεων πώλησης, επί πλέον νέες τραπεζικές εγγυήσεις (εγγυητικές επιστολές εγγυήσεων και καλής εκτέλεσης), ύψους 510,58 χιλ. ευρώ έναντι εκείνων της 31.12.2018, το χρηματοοικονομικό κόστος του πρώτου εξαμήνου αυξήθηκε μόνο κατά 18,89 χιλ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018, γεγονός που οφείλεται και στο περιορισμό του ύψους των επιτοκίων των νέων δανεικών συμβάσεων της εταιρίας.
Θετική κρίνεται επίσης και η μείωση του χρόνου είσπραξης των απαιτήσεων της εταιρίας που διαμορφώθηκε στα επίπεδα των 99 ημερών έναντι 101 ημερών το 2018 παρά την σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών στη περίοδο της τρέχουσας χρήσης.
Παρά ταύτα το ρευστό και επικίνδυνο κλίμα της αγοράς, παρά τις συνεχόμενες και επίμονες προσπάθειες θωράκισης της εταιρίας έναντι του πιστωτικού κινδύνου, προσέθεσε επιπλέον νέες «εκτιμήσεις» για πιθανές επισφάλειες, στα υπόλοιπα των πελατών της εταιρίας με ημερομηνία 30.06.2019, συνολικού ύψους 72,72 χιλ. ευρώ.
Η ζήτηση για τα προϊόντα που εμπορεύεται η εταιρία θα αυξηθεί το δεύτερο μισό του 2019 τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας, εκτιμά η διοίκηση.
Παρά την πτώση των καθαρών αποτελεσμάτων στο πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, η διοίκηση της εταιρίας παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της διαρκούς αύξησης του κύκλου εργασιών και αισιοδοξεί ότι η αύξηση αυτή θα αντισταθμίσει τις αρνητικές συνέπειες του μειωμένου μικτού περιθωρίου κέρδους, συμβάλλοντας σε βελτιωμένο τελικό αποτέλεσμα. Επιπροσθέτως, οποιοδήποτε αυξητική τάση στην τιμή του χάλυβα διεθνώς θα βελτιώσει ακόμα περισσότερο τα αποτελέσματα της εταιρίας.
Τέλος βασικό μέλημα της διοίκησης αποτελεί η συνεχής αναδιάρθρωση των τραπεζικών δανειακών κεφαλαίων της εταιρίας, προτάσσοντας το μακροπρόθεσμο στοιχείο έναντι του βραχυπροθέσμου και φυσικά το κατά το δυνατό καλύτερο τελικό επιτόκιο δανεισμού.

www.bankingnews.gr 

BREAKING NEWS