ΕΛΤΡΑΚ: Με 82,86% η ELTRAK CP Limited

ΕΛΤΡΑΚ: Με 82,86% η ELTRAK CP Limited
Στο 82,86% διαμορφώνεται το ποσοστό της ELTRAK CP Limited σστην ΕΛΤΡΑΚ
Στο 82,86% διαμορφώνεται το ποσοστό της ELTRAK CP Limited στην ΕΛΤΡΑΚ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2(α) και (β) του Ν. 3461/2006, η εταιρεία με την επωνυμία "ELTRAK CP LIMITED" (ο "Προτείνων") δηλώνει ότι:
(α)        Στις 06.09.2019, απέκτησε συνολικά 56.900 κοινές ονομαστικές μετοχές της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε." (η "Εταιρεία") έναντι 3,30 Ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών και
(β)        Από τις 02.09.2019 μέχρι και τις 06.09.2019, ο Προτείνων απέκτησε 84.336 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας έναντι 3,30 Ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών. Συνεπεία αυτών των συναλλαγών, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντα στην Εταιρεία μαζί με τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα διαμορφώθηκε σε περίπου 82,86% από περίπου 82,26% που ήταν στις 30.08.2019.  

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS