ΕΛΤΡΑΚ: Στις 6 Σεπτεμβρίου 2019 η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

ΕΛΤΡΑΚ: Στις 6 Σεπτεμβρίου 2019 η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
Στις 6 Σεπτεμβρίου 2019 θα διεξαχθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΤΡΑΚ
Στις 6 Σεπτεμβρίου 2019 θα διεξαχθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΤΡΑΚ, όπως γνωστοποίησε σήμερα (30/8/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, η ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ανακοινώνει την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου για το έτος 2019, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 της ενότητας 4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ακολούθως:
06/09/2019: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων
20/9/2019: Ανακοίνωση Οικονομικών Καταστάσεων A Εξαμήνου 2019 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών) με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΧΑΕ (www.helex.gr) και στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.eltrak.gr).
H ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

Απόκτηση 6.681 μετοχών από την ELTRAK CP Ltd

Περαιτέρω, η Εταιρεία «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και το Νόμο 3556/2007, η εταιρεία «ELTRAK CP LIMITED», η οποία είναι νομικό πρόσωπο που δύναται να έχει στενούς δεσμούς με τον κ. Alexei Schreier, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014, γνωστοποιεί ότι στις 29 Αυγούστου 2019 απέκτησε, δυνάμει χρηματιστηριακών συναλλαγών, 6.681 μετοχές της Εταιρείας, έναντι συνολικού τιμήματος 22.047 Ευρώ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS