ΕΛΤΡΑΚ: Σε περίπου 81,39% το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της ELTRAK CP Ltd

ΕΛΤΡΑΚ: Σε περίπου 81,39% το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της ELTRAK CP Ltd
Σε περίπου 81,39%, από περίπου 80,76% προηγουμένως, ανήλθε το ποσοστό που κατέχει στην ΕΛΤΡΑΚ η ELTRAK CP Limited
Σε περίπου 81,39%, από περίπου 80,76% προηγουμένως, ανήλθε το ποσοστό που κατέχει στην ΕΛΤΡΑΚ η ELTRAK CP Limited, η οποία έχει υποβάλει υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εισηγμένης.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε σήμερα (27/8/2019) η εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2(α) και (β) του Ν. 3461/2006, η εταιρεία με την επωνυμία «ELTRAK CP LIMITED» (ο «Προτείνων») δηλώνει ότι:
(α) Στις 26.08.2019, απέκτησε συνολικά 88.664 κοινές ονομαστικές μετοχές της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε." (η «Εταιρεία») έναντι 3,30 Ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών και
(β) Συνεπεία αυτών των συναλλαγών, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντα στην Εταιρεία μαζί με τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα διαμορφώθηκε σε περίπου 81,39% από περίπου 80,76% που ήταν στις 23.08.2019.

Απόκτηση 88.664 μετοχών από ELTRAK CP Ltd

Περαιτέρω, η Εταιρεία «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και το Νόμο 3556/2007, η εταιρεία «ELTRAK CP LIMITED», η οποία είναι νομικό πρόσωπο που δύναται να έχει στενούς δεσμούς με τον κ. Alexei Schreier, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014, γνωστοποιεί ότι στις 26 Αυγούστου 2019 απέκτησε, δυνάμει χρηματιστηριακών συναλλαγών, 88.664 μετοχές της Εταιρείας, έναντι συνολικού τιμήματος 292.591 Ευρώ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS