Λεβεντέρης: Από τις 12 Αυγούστου 2019 η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών

Λεβεντέρης: Από τις 12 Αυγούστου 2019 η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών
Από τις 12 Αυγούστου 2019 θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων εκ μετατροπής μετοχών της Λεβεντέρης
Από τις 12 Αυγούστου 2019 θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων εκ μετατροπής μετοχών της Λεβεντέρης, όπως ανακοίνωσε σήμερα (1/8/2019) η εισηγμένη.
Ειδικότερα, η Ανώνυμος, Εμπορική, Ναυτιλιακή και Βιομηχανική Εταιρεία Σύρματα- Συρματόσχοινα Ν. Λεβεντέρης ΑΕ ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, της 14/06/2019, μεταξύ των άλλων θεμάτων, αποφάσισε τη μετατροπή του συνόλου των οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι μία χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα δύο (8.321.682) κοινών ανωνύμων με δικαίωμα ψήφου μετοχών σε ισάριθμες κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές και των δύο εκατομμυρίων εκατόν εξήντα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων (2.160.524) προνομιούχων ανωνύμων χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών σε ισάριθμες προνομιούχες ονομαστικές χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την υπ' αριθμ. 1585756/25.7.2019 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας συνεπεία της εν λόγω μετατροπής.
H Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. κατά την συνεδρίασή του της 31/7/2019 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων εκ μετατροπής μετοχών.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ως τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των υφισταμένων κοινών ανωνύμων με δικαίωμα ψήφου και των προνομιούχων ανωνύμων χωρίς δικαίωμα ψήφου εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται η 5/8/2019.
Από την επομένη εργάσιμη, 06/8/2019 παύει η διαπραγμάτευση των κοινών ανωνύμων με δικαίωμα ψήφου και των προνομιούχων ανωνύμων χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών της εταιρείας προκειμένου να μετατραπούν σε ισάριθμες οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι μία χιλιάδες εξακόσες ογδόντα δύο (8.321.682) κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές και δύο εκατομμύρια εκατόν εξήντα χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι τέσσερις (2.160.524) προνομιούχων ονομαστικές χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχές .
Δικαιούχοι των νέων εκ μετατροπής μετοχών είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 7/8/2019 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία.
Η επαναδιαπραγμάτευση των νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών και των προνομιούχων ονομαστικών χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. ορίζεται η 12/8/2019 (ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης).
Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 10.482.206 ονομαστικές μετοχές (8.321.682 κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου και 2.160.524 προνομιούχες ονομαστικές χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχές και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των Μετόχων στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS