Σφακιανάκης: Δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις για το προσωπικό από τη Δημόσια Πρόταση

Σφακιανάκης: Δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις για το προσωπικό από τη Δημόσια Πρόταση
Η Δημόσια Πρόταση δεν αναμένεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις ή στον αριθμό των εργαζομένων στην εταιρεία, τονίζει η Σφακιανάκης
Η Δημόσια Πρόταση του κ. Σταύρου Τάκη δεν αναμένεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις ή στον αριθμό των εργαζομένων στην εταιρεία, ενώ το προσφερόμενο τίμημα των 0,34 ευρώ ανά μετοχή πληροί τις απαιτήσεις του Νόμου και βρίσκεται εντός των ορίων του εύρους αξιών ανά μετοχή που αναφέρεται στην έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου, τονίζει με σημερινή (12/6/2019) της ανακοίνωση η εταιρεία Σφακιανάκης.
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διατυπώνει την άποψή του ως ακολούθως:
Α. Η επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντα βασίζεται στον υφιστάμενο επιχειρηματικό σχεδιασμό της Εταιρείας.
Β. Η Δημόσια Πρόταση δεν αναμένεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις ή στον αριθμό των εργαζομένων στην Εταιρεία, στο βαθμό που δεν θα επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς.
Γ. Το Προσφερόμενο Τίμημα του 0,34 ευρώ ανά Μετοχή πληροί τις απαιτήσεις του Νόμου και βρίσκεται εντός των ορίων του Εύρους Αξιών ανά Μετοχή που αναφέρεται στην Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου.
Δ. Η Δημόσια Πρόταση παρέχει στους Μετόχους της Εταιρείας τη δυνατότητα αποεπένδυσης με τίμημα που πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου.
Ε. Δεδομένου του αριθμού των Μετοχών που κατέχονται ήδη από τον Προτείνοντα και τα Συντονισμένα Πρόσωπα καθώς και της εκπεφρασμένης βούλησης του Προτείνοντα και των Συντονισμένων Προσώπων για την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς, εκτιμά ότι ο Προτείνων θα αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που δεν κατέχει μέχρι σήμερα καταβάλλοντας το Προσφερόμενο Τίμημα είτε μέσω της Δημόσιας Πρότασης είτε μέσω του Δικαιώματος Εξαγοράς.
Κατά συνέπεια, οι κάτοχοι Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο θα μεταβιβάσουν τις Μετοχές τους στον Προτείνοντα. Επίσης, η παρούσα αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποτελεί μια γενική αξιολόγηση των όρων της υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης, της επίδρασής της στην λειτουργία της Εταιρείας και δεν συνιστά ούτε δύναται να εκληφθεί είτε ως προτροπή ή αποτροπή των Μετόχων είτε ως σύσταση ή συμβουλή προς τους Μετόχους για την αποδοχή ή την απόρριψη της Δημόσιας Πρότασης ούτε για την πραγματοποίηση οποιωνδήποτε συναλλαγών επί κινητών αξιών εκδόσεως της Εταιρείας.
Η παρούσα αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συντάσσεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 15 του Νόμου, υποβάλλεται μαζί με την από 10.6.2019 Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στον Προτείνοντα σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 15, του Νόμου, γνωστοποιείται στους εργαζομένους της Εταιρείας σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 15 του Νόμου και δημοσιεύεται, μαζί με την Έκθεση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Νόμου.
Η παρούσα αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, θα είναι δημοσίως διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας https://www.sfakianakis.gr και της ιστοσελίδας του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών https://www.helex.gr καθόλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS