Χαϊδεμένος: Στις 26 Ιουνίου 2019 η Τακτική Γενική Συνέλευση

Χαϊδεμένος: Στις 26 Ιουνίου 2019 η Τακτική Γενική Συνέλευση
Στις 26 Ιουνίου 2019 θα διεξαχθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Χαϊδεμένος
Στις 26 Ιουνίου 2019 θα διεξαχθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Χαϊδεμένος, όπως ανακοίνωσε σήμερα (22/5/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. στην έδρα της εταιρίας στον Άλιμο, οδός Αρχαίου Θεάτρου αρ. 4 - Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχώνων αρ. 4 (αίθουσα συνεδριάσεων Αρχαίου Θεάτρου αρ. 4, 1ος όροφος), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ΕτήσιωνΧρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2018 έως 31.12.2018 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών/έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2018.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη χρήση 1.1.2019 έως 31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2018 έως 31.12.2018.
5. Έγκριση πολιτικής αποδοχών της εταιρίας διάρκειας τεσσάρων ετών.
6. Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας για εναρμόνιση με το ν. 4548/2018.
7. Διάφορες ανακοινώσεις.

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS