Ελλάκτωρ: Τη συγχώνευση με την ΕΛΤΕΧ Άνεμος ενέκρινε η Έκτακτη Γ.Σ.

Ελλάκτωρ: Τη συγχώνευση με την ΕΛΤΕΧ Άνεμος ενέκρινε η Έκτακτη Γ.Σ.
Τη συγχώνευση της εταιρείας με την ΕΛΤΕΧ Άνεμος ενέκρινε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ελλάκτωρ
Τη συγχώνευση της εταιρείας με την ΕΛΤΕΧ Άνεμος ενέκρινε η σημερινή (21/5/2019) Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ελλάκτωρ.
Ειδικότερα, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελλάκτωρ Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Ελλάκτωρ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), γνωστοποιεί , σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3556/2007 και το άρθρο 4.1.3.3 παρ.1 και 2 του Κανονισμού του Χ.Α., τα ακόλουθα:
Την 21η Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στα Γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Ερμού αριθμός 25, στην Κηφισιά.
Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 130 μέτοχοι που εκπροσωπούν 89.262.377 κοινές ονομαστικές μετοχές (και 89.262.377 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 177.001.313 κοινών ονομαστικών μετοχών.
Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 4.570.034 ίδιες μετοχές, οι οποίες όμως δεν έχουν δικαίωμα ψήφου ούτε συνυπολογίζονται στην απαρτία της Γενικής Συνέλευσης και ως εκ τούτου η απαρτία ανήλθε σε ποσοστό 51,77% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Στην ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση έγινε η συζήτηση και λήψη απόφασης, με ψήφους 89.262.377, πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, επί του κάτωθι θέματος της ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα:
Για το υπ’ αριθμ. 1 θέμα: «Συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας "ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ AE" από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις των άρθρων 68 επ. του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν, και έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης. - Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω της συγχώνευσης κατά το συνολικό ποσό των €38.388.810,70, δια της εισφοράς μέρους του μετοχικού κεφαλαίου της "ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ AE" και της κεφαλαιοποίησης τμήματος του λογαριασμού "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" της Εταιρείας. - Τροποποίηση του άρθρων 3 και 5 του Καταστατικού της Εταιρείας για τη διεύρυνση του εταιρικού σκοπού και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, αντίστοιχα, λόγω της συγχώνευσης. - Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη σύναψη της Σύμβασης Συγχώνευσης και την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, την ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και τεχνικών λεπτομερειών για την έκδοση και έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Εταιρείας που θα προκύψουν από τη συγχώνευση, την εκποίηση κλασματικών υπολοίπων που τυχόν προκύψουν από την ανωτέρω αύξηση και την απόδοση στους δικαιούχους του προϊόντος της εκποίησης.»
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 89.262.377
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 51,77%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 89.262.377
Αριθμός ψήφων υπέρ: 89.262.377 (ποσοστό 100,00% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)
- Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 0
(i) Ενέκρινε τη συγχώνευση της Εταιρείας με την ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ με απορρόφηση της δεύτερης από την Εταιρεία σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις των άρθρων 68 επ. του κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, άπασες όπως ισχύουν σήμερα.
(ii) Ενέκρινε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και την κατάρτιση και υπογραφή του συμβολαίου συγχώνευσης υπό τους βασικούς όρους που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης,
(iii) Ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνεπεία της συγχώνευσης κατά το συνολικό ποσό των τριάντα οκτώ εκατομμυρίων, τριακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων δέκα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€38.388.810,70) με την έκδοση τριάντα επτά εκατομμυρίων, διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων, εξακοσίων ενενήντα (37.270.690) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,03 η κάθε μία, ως εξής:
(α) αύξηση κατά ποσό οκτώ εκατομμυρίων, οκτακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εκατό ευρώ (€8.804.100,00), που θα καλυφθεί με την εισφορά του ονομαστικού κεφαλαίου της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ που θα απομείνει μετά την διαγραφή, λόγω συγχύσεως, της συμμετοχής της Εταιρείας στην ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ, ποσού δεκαπέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (€15.996.000) συνέπεια της συγχώνευσης.
Η διαφορά που θα προκύψει από τη διαγραφή, λόγω συγχύσεως, της συμμετοχής της Εταιρείας στην ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ και του μέρους του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει η Εταιρεία στην ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ, θα αχθεί σε λογαριασμό της Εταιρείας «Διαφορά από συγχώνευση» και
(β) αύξηση, για λόγους επίτευξης της καθορισθείσας σχέσης συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά τη συγχώνευση, κατά ποσό είκοσι εννέα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων, επτακοσίων δέκα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€29.584.710,70) που θα καλυφθεί με κεφαλαιοποίηση τμήματος του λογαριασμού "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" της Εταιρείας. Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε διακόσια είκοσι εκατομμύρια, επτακόσιες χιλιάδες, εκατόν εξήντα τρία ευρώ και εννέα λεπτά του ευρώ (€220.700.163,09) διαιρούμενο σε διακόσια δεκατέσσερα εκατομμύρια, διακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες τρεις (214.272.003) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,03 εκάστη.
(iv) Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας ώστε να διευρυνθεί ο εταιρικός σκοπός της.
(v) Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, συνεπεία της συγχώνευσης.
(vi) Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο:
(α) να ορίσει έναν ή περισσότερους εκπροσώπους της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης βάσει του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και κάθε σχετικού εγγράφου, ανεξαρτήτως του τύπου και της νομικής φύσεώς του και, γενικώς, για τη διενέργεια πάσης φύσεως δικαιοπραξίας, πράξης ή ενέργειας που είναι αναγκαία, σκόπιμη ή που απαιτείται για την ολοκλήρωση και τελείωση της συγχώνευσης,
(β) να ρυθμίσει, με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης και σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές, τα διαδικαστικά θέματα και τις τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση και εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών των νέων μετοχών που θα εκδώσει η Εταιρεία συνεπεία της συγχώνευσης, και
(γ) να προβεί στην άμεση εκποίηση, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, των μετοχών που σχηματίζονται από την άθροιση κλασματικών υπολοίπων, που τυχόν προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, για τον σχηματισμό ακέραιων αριθμών μετοχών, και να μεριμνήσει για την απόδοση στους δικαιούχους του προϊόντος της εκποίησης.
Για το υπ’ αριθμ. 2 θέμα: «Διάφορες ανακοινώσεις».
Δεν έγιναν ανακοινώσεις.
Αναφερόμενος στις αποφάσεις των μετόχων κατά τη σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης δήλωσε:
«Πρόκειται για ακόμη ένα σημαντικό βήμα στη στρατηγική μας τους τελευταίους 10 μήνες για την ισχυροποίηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ προς όφελος του συνόλου των μετόχων της. Η υπερψήφιση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και μάλιστα με ποσοστό 100%, καταδεικνύει τη σημασία που αποδίδουν οι μέτοχοι στη συνεισφορά της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ στην περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Πολύ περισσότερο, επιβεβαιώνει πως ήταν μία πρόταση δίκαιη για τα συμφέροντα των μετόχων και ως προς τους όρους της, αλλά και ως προς τις προοπτικές της».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS