Φιερατέξ: Τακτική Γ.Σ. στις 14 Ιουνίου 2019 για εκλογή νέου Δ.Σ. και έγκριση μη διανομής μερίσματος

Φιερατέξ: Τακτική Γ.Σ. στις 14 Ιουνίου 2019 για εκλογή νέου Δ.Σ. και έγκριση μη διανομής μερίσματος
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα κληθούν να ελέγξουν οι μέτοχοι της Φιερατέξ κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 14ης Ιουνίου 2019
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα κληθούν να ελέγξουν οι μέτοχοι της Φιερατέξ κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 14ης Ιουνίου 2019, ενώ θα εγκρίνουν και τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018, όπως αναφέρεται σε σημερινή (20/5/2019) ανακοίνωση.
Ειδικότερα, με την απόφαση 570 / 20.05.2019 του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 14 Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρίας στο Δημοτικό Διαμέρισμα Νέας Σάντας του Δήμου Κιλκίς προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις για τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας χρήσης 2018, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.
3. Έγκριση μη διανομής μερίσματος για την χρήση 2018.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 2019.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου η θητεία του οποίου λήγει στις 30/06/2019.
6. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017.
7. Διάφορες ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη απαρτίας και ματαιώσεως της συνεδριάσεως για τον λόγο αυτόν, η επαναληπτική θα διεξαχθεί την 21η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00' στον ίδιο τόπο, χωρίς νεώτερη πρόσκληση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 130, παρ. 2 του νόμου 4548/2018.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS