Καράτζη: Στις 8 Ιουνίου 2019 η Τακτική Γενική Συνέλευση για διάθεση κερδών

Καράτζη: Στις 8 Ιουνίου 2019 η Τακτική Γενική Συνέλευση για διάθεση κερδών
Στις 8 Ιουνίου 2019 θα διεξαχθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Καράτζη
Η διάθεση κερδών χρήσεως 2018 θα βρεθεί στο επίκεντρο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας Καράτζη, που θα λάβει χώρα στις 8 Ιουνίου 2019, όπως ανακοίνωσε σήμερα (16/5/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 08 Ιουνίου 2019 ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ. στο ξενοδοχείο της εταιρείας «Nana Beach» στο Δράπανο του Δήμου Χερσονήσου, για λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερησίας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1 έως 31/12/2018, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσεως 2018.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κλεισθείσα χρήση 2018.
4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Επικύρωση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση υφιστάμενων εταιρικών εγγυήσεων σε συμβάσεις τραπεζικών πιστώσεων της θυγατρικής ΚΕΝ ΑΕ.
7. Διάφορα άλλα θέματα.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση την Τετάρτη, την 22η Ιουνίου 2019 στον ίδιο χώρο, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ.
Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS