ΙNTERLIFE: Ασφάλιση νέων οδηγών

ΙNTERLIFE: Ασφάλιση νέων οδηγών
ΙNTERLIFE: Ασφάλιση νέων οδηγών
Για την ασφάλιση των υποψήφιων οδηγών  κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εξέτασης ενημερώνει τους συνεργάτες της με εγκύκλιο σε συνέχεια των όσων προβλέπονται από τον Ν. 4599/2019 σχετικά με την ασφάλιση αυτού του είδους, καθώς και του εκπαιδευτικού οχήματος, η INTERLIFE.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, μπορούν να ασφαλίσουν με τις ακόλουθες καλύψεις:
Αστική ευθύνη από την κυκλοφορία οχήματος (πρόγραμμα Basic Simple)
Ίδιες Ζημίες οχήματος, συνεπεία τροχαίου ατυχήματος έως 10.000€ (απαλλαγή 200€)
Απώλεια Χρήσης εκπαιδευτικού οχήματος έως 30 ημέρες, συνεπεία τροχαίου ατυχήματος, με μέγιστο όριο αποζημίωσης 2.000€ (απαλλαγή οι 2 πρώτες εργάσιμες ημέρες)
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, το πρόγραμμα παρέχεται για χρήση ΕΙΧ – Σχολή Οδηγών και δεν αποτελεί προϋπόθεση η ασφάλιση του εκπαιδευτικού οχήματος στην εταιρία από την εκάστοτε Σχολή Οδηγών.
Επισημαίνεται επίσης, ότι στα συγκεκριμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια Συμβαλλόμενος και Ασφαλιζόμενος θα είναι ο Υποψήφιος Οδηγός.
Για την ασφάλιση απαιτούνται:
Πρόταση Ασφάλισης μέσω Portal
Άδεια Κυκλοφορίας του εκπαιδευτικού οχήματος
Σε περίπτωση αποτυχίας του υποψήφιου οδηγού για μία φορά στην πρακτική του εξέταση, θα μπορεί με την αποστολή νέας Πρότασης Ασφάλισης και μόνον με 20€, να εκδοθεί εκ νέου ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την Νέα Ημερομηνία Εξέτασης.
Όπως ενημερώνει η εταιρία τα ασφαλιστήρια θα εκδίδονται μέσω Portal από τις 10 Μαΐου 2019.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS