Στροφή σε προγράμματα Ζωής και Υγείας από τον ασφαλιστικό Κλάδο

Στροφή σε προγράμματα Ζωής και Υγείας από τον ασφαλιστικό Κλάδο
Αύξηση παραγωγής 7% καταγράφει η έκθεση του διοικητή της ΤτΕ
Στροφή στις ασφάλειες ζωής και προστασίας, καθώς και εξορθολογισμό του κόστους των προγραμμάτων υγείας, αλλά και αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων κατά 7%, καταγράφει για τις ασφαλιστικές εταιρίες η έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
Σύμφωνα με στοιχεία για τις 30.9.2018, στην ελληνική αγορά ιδιωτικής ασφάλισης μειώθηκαν κατά τρείς οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται (39) στις ασφάλειες.
Εκ των 39 ασφαλιστικών επιχειρήσεων, 36 επιχειρήσεις υπόκεινται στις διατάξεις της Φερεγγυότητας ΙΙ, ενώ 35 εξαιρούνται λόγω μεγέθους από την εφαρμογή πλήθους απαιτήσεων που αφορούν και τους τρεις βασικούς πυλώνες της. 
Εκ των 36 ασφαλιστικών επιχειρήσεων που υπόκεινται στις διατάξεις της Φερεγγυότητας II, οι 13 ανήκουν σε ασφαλιστικούς ομίλους με έδρα στο εξωτερικό και 5 σε ασφαλιστικούς ομίλους με έδρα στην Ελλάδα.
Επίσης, 5 ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται σε λοιπές χώρες της ΕΕ με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.
Δραστηριότητα στην Ελλάδα ασκούν και 228 ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ, 7 με καθεστώς είτε ελεύθερης εγκατάστασης (υποκατάστημα) είτε ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, οι οποίες εποπτεύονται, ως προς τη χρηματοοικονομική κατάστασή τους, από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές των χωρών καταγωγής τους.
Η μείωση του αριθμού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων κατά 3 εντός του 2018 οφείλεται στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας των Ergo Α.Α.Ε. Ζωής και Αγροτική Α.Α.Ε., λόγω συγχώνευσης με την Ergo Α.Α.Ε., και στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Α.Ε.

Χαρακτηριστικά της Ασφαλιστικής Αγοράς

Η εγχώρια ασφαλιστική αγορά χαρακτηρίζεται από σημαντική συγκέντρωση, ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις που ασκούν εργασίες ασφαλίσεων ζωής και στις επιχειρήσεις που ασκούν ταυτοχρόνως ασφαλίσεις ζωής και κατά ζημιών, καθώς οι 5 μεγαλύτερες εξ αυτών κατέχουν το 80% της αγοράς, σε όρους τεχνικών προβλέψεων.
Το μερίδιο αγοράς για τις 5 μεγαλύτερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ασφαλίσεις κατά ζημιών, σε όρους ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων, ανέρχεται σε 46%.
Η παραγωγή ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις ζωής την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018 ανήλθε σε 1,4 δισεκ. ευρώ, αυξημένη κατά 7% συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα των ασφαλίσεων ζωής που συνδέονται με επενδύσεις ανήλθαν σε 0,26 δισεκ. ευρώ, αποτελώντας ποσοστό 19% επί των συνολικών ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων δραστηριοτήτων ζωής, έναντι 20% την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Επίσης, τα ασφάλιστρα των δραστηριοτήτων ασφαλίσεων κατά ζημιών ανήλθαν την ίδια περίοδο σε 1,5 δισεκ. ευρώ, στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του 2017, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να οφείλεται στις ασφαλίσεις αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων (40%), ακολουθούμενες από τις ασφαλίσεις πυρός (21%).
Το σύνολο του ενεργητικού των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος ασφαλιστικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε 17 δισεκ. ευρώ στις 30.9.2018, αυξημένο κατά 3,6% συγκριτικά με τις 30.9.2017. Η ως άνω αύξηση του ενεργητικού προήλθε κυρίως από τις επιχειρήσεις που ασκούν εργασίες ασφαλίσεων ζωής και τις επιχειρήσεις που ασκούν ταυτοχρόνως ασφαλίσεις ζωής και κατά ζημιών (4,3%), ενώ στις επιχειρήσεις που ασκούν αποκλειστικά εργασίες ασφαλίσεων κατά ζημιών σημειώθηκε μείωση 1,8%. Τα 7,6 δισεκ. ευρώ του ενεργητικού ήταν τοποθετημένα σε κρατικά ομόλογα (45%) και τα 2,3 δισεκ. ευρώ σε εταιρικά ομόλογα (13%). Επιπλέον, ποσό 2,4 δισεκ. ευρώ αφορούσε επενδύσεις για ασφαλίσεις τον επενδυτικό κίνδυνο των οποίων φέρουν οι ασφαλισμένοι (14%), εκ των οποίων 67% αμοιβαία κεφάλαια και 18% χρηματικά διαθέσιμα και καταθέσεις.
Αντίστοιχα, οι συνολικές υποχρεώσεις ανήλθαν σε 13,7 δισεκ. ευρώ, με το σύνολο των τεχνικών προβλέψεων να διαμορφώνεται σε 12,5 δισεκ. ευρώ, εκ των οποίων 9,4 δισεκ. ευρώ αφορούσαν ασφαλίσεις ζωής και 3,1 δισεκ. ευρώ ασφαλίσεις κατά ζημιών. Εκ των τεχνικών προβλέψεων ζωής, το 26% αφορά ασφαλίσεις ζωής που συνδέονται με επενδύσεις. Στις ασφαλίσεις κατά ζημιών, ο δείκτης ζημιών της αγοράς στις 30.9.2018 ανήλθε στο 42% των αντίστοιχων δεδουλευμένων ασφαλίστρων της ίδιας περιόδου και ο δείκτης εξόδων (διαχείρισης και προμηθειών) ανήλθε στο 55%.

Κεφαλαιακή Φερεγγυότητα

Η Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας (SCR) διαμορφώθηκε σε 1,8 δισεκ. ευρώ, με τα συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια να ανέρχονται σε 3,1 δισεκ. ευρώ.
Η Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση (MCR) στο σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς διαμορφώθηκε σε 0,7 δισεκ. ευρώ, με τα αντίστοιχα συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια να ανέρχονται σε 3,0 δισεκ. ευρώ και με όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να διαθέτουν δείκτη κάλυψης σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα του 100%.
Από την ανάλυση της δομής της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας προκύπτει ότι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι για τις επιχειρήσεις που ασκούν εργασίες ασφαλίσεων ζωής και τις επιχειρήσεις που ασκούν ταυτοχρόνως ασφαλίσεις ζωής και κατά ζημιών είναι ο κίνδυνος αγοράς και ο ασφαλιστικός κίνδυνος από τις ασφαλίσεις ζωής, με τα οφέλη από τη διαφοροποίηση των κινδύνων να είναι σημαντικά.
Το προφίλ κινδύνου διαφοροποιείται για τις επιχειρήσεις που ασκούν αποκλειστικά εργασίες ασφαλίσεων κατά ζημιών, με μεγαλύτερο κίνδυνο τον ασφαλιστικό και αμέσως επόμενο τον κίνδυνο αγοράς.
Η διαφοροποίηση των κινδύνων για αυτές τις επιχειρήσεις επιφέρει μείωση του συνολικού κινδύνου, με μικρότερη ωστόσο δυνατότητα ανάληψης ασυσχέτιστων ή/και αρνητικά συσχετιζόμενων κινδύνων.
Επιπρόσθετα, η Τράπεζα της Ελλάδος εποπτεύει και 3 ασφαλιστικούς ομίλους με μητρική επιχείρηση στην Ελλάδα. 8
Στους εν λόγω ομίλους περιλαμβάνονται 7 (ασφαλιστικές και μη) επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα και 5 με έδρα στην Κύπρο ή τη Ρουμανία.
Το συνολικό ύψος της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας (SCR) των ομίλων αυτών στις 30.9.2018 ανήλθε σε 0,6 δισεκ. ευρώ, ενώ τα επιλέξιμα ίδια κεφάλαιά τους διαμορφώθηκαν σε 1,1 δισεκ. ευρώ.
Εντός του 2018, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις συνέχισαν την προσπάθεια περιορισμού των μακροχρόνιων εγγυήσεων που παρέχουν στα ασφαλιστικά προϊόντα ζωής, με στόχο τη μείωση των συνολικών κεφαλαιακών απαιτήσεών τους.
Η τάση αυτή συνδέεται σε πολλές των περιπτώσεων με επανακαθορισμό της συνολικής προϊοντικής στρατηγικής τους που περιλαμβάνει απομάκρυνση από παραδοσιακά μακροχρόνια προϊόντα ζωής, όπως π.χ. ισόβιες ασφαλίσεις και εγγυημένες συντάξεις, και επέκταση σε ασφαλίσεις ζωής που συνδέονται με επενδύσεις και σε προϊόντα προστασίας, όπως π.χ. πρόσκαιρες ασφαλίσεις θανάτου και ασφαλίσεις ανικανότητας.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com

bankingnews.gr

BREAKING NEWS