Draghi: Υποχωρεί η δυναμική της ευρωπαϊκής οικονομίας - Η ΕΚΤ θα πράξει ό,τι είναι απαραίτητο

Draghi: Υποχωρεί η δυναμική της ευρωπαϊκής οικονομίας - Η ΕΚΤ θα πράξει ό,τι είναι απαραίτητο
Συγκρατημένα αισιόδοξη η ΕΚΤ στην ετήσια έκθεσή της για το 2018
Θετική αλλά χωρίς τον απαραίτητο δυναμισμό χαρακτηρίζει την πορεία της οικονομίας της Ευρωζώνης, ο επικεφαλής της ΕΚΤ, Mario Draghi, με αφορμή την ετήσια έκθεση της τράπεζας για το 2018, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα.
Παράλληλα ο κ. Draghi ξεκαθαρίζει ότι η ΕΚΤ είναι πάντα έτοιμη να στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη μέσω της πολιτικής της και αναπτύσσει το τι έπραξε η τράπεζα κατά τη διάρκεια του 2018.

Όπως αναφέρει στο εισαγωγικό σημείωμα της έκθεσης: «Ενώ η οικονομική μεγέθυνση στη ζώνη του ευρώ συνεχίστηκε το 2018, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας απώλεσε μέρος της δυναμικής του.
Η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε από 2,5% το 2017 σε 1,8% το 2018, λόγω διαφόρων δυσμενών επιδράσεων στη διάρκεια του έτους.
Η σημαντική εξασθένηση του παγκόσμιου εμπορίου, σε συνδυασμό με ορισμένους παράγοντες που αφορούσαν συγκεκριμένες χώρες και τομείς, επηρέασαν αρνητικά τον εξωτερικό τομέα και ιδίως τη μεταποίηση.

Διάγραμμα 1: Ρυθμός αύξησης του παγκόσμιου ΑΕΠ

Εντούτοις, η εγχώρια οικονομία εξακολούθησε να είναι σχετικά ανθεκτική, υποβοηθούμενη από τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη στην αγορά εργασίας.
Ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 10 εκατομμύρια από το κατώτατο σημείο στο οποίο είχε διαμορφωθεί στα μέσα του 2013, ενώ το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε σε 7,8% τον Δεκέμβριο, το χαμηλότερο επίπεδό του από τον Οκτώβριο του 2008.

Διάγραμμα 2: Ρυθμοί πληθωρισμού στον ΟΟΣΑ

Η ισχυρή δυναμική στην αγορά εργασίας μεταφράστηκε σε σταθερή και ευρείας βάσης άνοδο των μισθών, η οποία διαμορφώθηκε σε 2,2% το τελευταίο τρίμηνο.
Η αύξηση της απασχόλησης και η άνοδος των μισθών βοήθησαν με τη σειρά τους να στηριχθεί η καταναλωτική δαπάνη.
Ο μετρούμενος πληθωρισμός αυξήθηκε σε σχέση με το προηγούμενο έτος και διαμορφώθηκε σε 1,7% κατά μέσο όρο στη διάρκεια του 2018, αν και η εξέλιξη αυτή αντανακλούσε κυρίως την άνοδο των τιμών της ενέργειας.

Διάγραμμα 3: Η συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ

Οι δείκτες υποκείμενου πληθωρισμού δεν σημείωσαν σε γενικές γραμμές αξιόλογη μεταβολή εντός του έτους.
Ωστόσο, οι προοπτικές για την εγχώρια ζήτηση, την αγορά εργασίας και την άνοδο των μισθών μάς δημιούργησαν την πεποίθηση ότι ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να συγκλίνει προς τον στόχο μας μεσοπρόθεσμα.

Διάγραμμα 4: Πραγματικό ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ

Κατά συνέπεια, τον Ιούνιο του 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέφρασε την πρόθεσή του να μειώσει το ύψος των μηνιαίων καθαρών αγορών στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme - APP) σε 15 δισεκ. ευρώ από τον Σεπτέμβριο και –με την επιφύλαξη εισερχόμενων στοιχείων που να επιβεβαιώνουν τις μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις του για τον πληθωρισμό– να θέσει τέλος στις καθαρές αγορές τον Δεκέμβριο.

Διάγραμμα 5: Πραγματική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας στη ζώνη του ευρώ

Ταυτόχρονα, το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοίνωσε ότι ανέμενε να παραμείνουν τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ στα σημερινά τους επίπεδα τουλάχιστον μέχρι και το καλοκαίρι του 2019[1] και πάντως για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εξέλιξη του πληθωρισμού εξακολουθεί να συμβαδίζει με τις προσδοκίες για μια πορεία διαρκούς προσαρμογής.
Τον Δεκέμβριο το Διοικητικό Συμβούλιο επανεξέτασε τις οικονομικές προοπτικές και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αξιολόγηση του Ιουνίου σε γενικές γραμμές εξακολουθεί να ισχύει.

Διάγραμμα 6: Δείκτες της αγοράς εργασίας

Κατόπιν τούτου, έθεσε τέλος στις καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του APP και επιβεβαίωσε τις ενισχυμένες ενδείξεις για τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων.
Παράλληλα, επιβεβαίωσε την ανάγκη να συνεχιστεί η σημαντική στήριξη από τη νομισματική πολιτική προκειμένου να ενισχυθούν η περαιτέρω συσσώρευση εγχώριων πιέσεων στις τιμές και οι εξελίξεις στον μετρούμενο πληθωρισμό μεσοπρόθεσμα.
Αυτή η στήριξη προέρχεται από τις ενδείξεις που παρέχονται για τη μελλοντική πορεία των βασικών επιτοκίων, οι οποίες ενισχύονται με την επανεπένδυση των ποσών από την εξόφληση του σημαντικού αποθέματος τίτλων που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος APP κατά τη λήξη τους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοίνωσε ότι οι επανεπενδύσεις θα συνεχιστούν για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα αυξηθούν τα επιτόκια και πάντως για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο για τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών ρευστότητας και ενός διευκολυντικού, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε επίσης ότι, σε κάθε περίπτωση, είναι έτοιμο να προσαρμόσει καταλλήλως όλα τα μέσα που διαθέτει προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να κινείται διαρκώς προς επίπεδα συμβατά με την επιδίωξή μας για τον πληθωρισμό.
Η συνεχιζόμενη εγχώρια ανάκαμψη και τα μικροπροληπτικά και μακροπροληπτικά μέτρα συνέβαλαν επίσης στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα το 2018. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 των σημαντικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε σε 14,2% στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2018.

Διάγραμμα 7: Δημοσιονομικό αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης και κατεύθυνση της δημοσιονομικής πολιτικής

Το υπόλοιπο των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) μειώθηκε κατά 94 δισεκ. ευρώ τα πρώτα τρία τρίμηνα του 2018 και ο συνολικός λόγος ΜΕΔ των σημαντικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε σε 4,2%, έναντι 5,2% πριν από ένα έτος.
Η ανάληψη κινδύνων σε τμήματα της χρηματοπιστωτικής αγοράς και της αγοράς ακινήτων τροφοδότησε ήπιες ενδείξεις υπερτίμησης σε ορισμένους τομείς, με έντονες διαφορές μεταξύ χωρών, ενώ συνέχισαν να αυξάνονται οι κίνδυνοι εντός του μη τραπεζικού χρηματοπιστωτικού τομέα.

Διάγραμμα 8: Τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ


Υπό αυτές τις συνθήκες, ελήφθησαν μακροπροληπτικά μέτρα στις χώρες της ζώνης του ευρώ με στόχο να περιοριστούν οι συστημικοί κίνδυνοι: στη διάρκεια του 2018 η ΕΚΤ εξέτασε 103 κοινοποιήσεις αποφάσεων μακροπροληπτικής πολιτικής των εθνικών αρχών.
Η ΕΚΤ εξακολούθησε να στηρίζει τη μεταρρύθμιση των επιτοκίων αναφοράς στη ζώνη του ευρώ, με τη δημιουργία ενός νέου επιτοκίου αναφοράς για τις χρηματαγορές το 2018.
Τον Ιούνιο του 2018 δημοσίευσε τη μεθοδολογία στην οποία στηρίζεται το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο του ευρώ (€STR), μετά τη γενικώς ευνοϊκή υποδοχή του στο πλαίσιο δύο δημόσιων διαβουλεύσεων.
Το €STR βασίζεται σε μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών ύψους γύρω στα 32 δισεκ. ευρώ που πραγματοποιούνται από περίπου 32 τράπεζες. Τον Σεπτέμβριο του 2018 η ομάδα εργασίας του ιδιωτικού τομέα για τα επιτόκια μηδενικού κινδύνου του ευρώ εισηγήθηκε την αντικατάσταση του EONIA με το €STR.
Το €STR θα είναι διαθέσιμο τον Οκτώβριο του 2019, έπειτα από περίοδο διεξοδικών εσωτερικών δοκιμών από το Ευρωσύστημα.
Το 2018 σηματοδότησε επίσης ένα σημαντικό βήμα όσον αφορά τις πληρωμές σε ευρώ.

Διάγραμμα 9: Μηνιαίες καθαρές αγορές και εξοφλήσεις τίτλων στο πλαίσιο του APP το 2018

Τον Νοέμβριο το Ευρωσύστημα εγκαινίασε την υπηρεσία διακανονισμού άμεσων πληρωμών του TARGET (TARGET Instant Payment Settlement -TIPS), η οποία προσφέρει διακανονισμό άμεσων πληρωμών όλο το 24ωρο σε χρόνο λιγότερο από δέκα δευτερόλεπτα.
Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο του Δεκεμβρίου, η υποστήριξη προς το ευρώ αυξήθηκε σε 75% το 2018.
Η ΕΚΤ συνέχισε τις προσπάθειές της να έλθει πιο κοντά στους πολίτες της ζώνης του ευρώ και να βελτιώσει τη λογοδοσία και τη διαφάνειά της, συνεργαζόμενη με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διευρύνοντας τον διάλογό μας με τους νέους (μέσω της πρωτοβουλίας “Youth Dialogues”) και προάγοντας τη χρήση του δικτυακού μας τόπου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του Κέντρου Επισκεπτών μας.
Όσον αφορά το τρέχον έτος, εξακολουθεί να είναι απαραίτητη η σημαντική στήριξη από τη νομισματική πολιτική προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής συσσώρευση εγχώριων πιέσεων στις τιμές μεσοπρόθεσμα.
Εν όψει των επίμονων αβεβαιοτήτων που συνδέονται με γεωπολιτικούς παράγοντες, με την απειλή του προστατευτισμού και με ευπάθειες στις αναδυόμενες αγορές, η άσκηση της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ θα συνεχίσει να απαιτεί υπομονή, επιμονή και σύνεση».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS