Επιδοτούμενο κατασκηνωτικό πρόγραμμα για χιλιάδες παιδιά από ΟΑΕΔ

Επιδοτούμενο κατασκηνωτικό πρόγραμμα για χιλιάδες παιδιά από ΟΑΕΔ
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την 15η Ιουνίου έως 3η Σεπτεμβρίου 2019
Επιδοτούμενο κατασκηνωτικό πρόγραμμα για χιλιάδες παιδιά χαμηλόμισθων (με εισοδήματα μέχρι 28.000 ευρώ) και ημερησία επιδότηση 30-52 ευρώ ημηρεσίως, θέτουν από φέτος σε εφαρμογή τα υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών.
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την 15η Ιουνίου έως 3η Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και από την 10η Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω. Η δε διάρκεια διαμονής κάθε παιδιού ορίζεται έως 15 συνεχόμενες ημέρες κατ’ ανώτατο όριο.
Η «Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις» έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού για κάθε ωφελούμενο τέκνο δικαιούχου, ο οποίος δημιουργείται αυτόματα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ, και αποτυπώνεται με τα λοιπά στοιχεία του ωφελούμενου τέκνου και του δικαιούχου στα Μητρώα του.
Η επιδότηση μέσω της «Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις» δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να επιλέγουν οι ίδιοι τους παρόχους παιδικών κατασκηνώσεων σύμφωνα με τις ανάγκες των παιδιών τους.
Με Δημόσια Πρόσκληση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ,  προσκαλούνται οι δικαιούχοι και οι πάροχοι να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα.
Επίσης, με τη Δημόσια Πρόσκληση προσδιορίζονται: οι προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής των δικαιούχων-ωφελουμένων και των παρόχων, η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και των απαιτουμένων δικαιολογητικών, η διαδικασία κατάρτισης των Μητρώων Δικαιούχων και του Μητρώου Παρόχων, κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση του προγράμματος καθώς και κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία για την υλοποίηση του κατασκηνωτικού προγράμματος.
Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων δικαιούχων υποβάλλονται προς τον ΟΑΕΔ αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).
Ο ΟΑΕΔ επεξεργάζεται τις αιτήσεις και προβαίνει στη μοριοδότηση των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις. Η μοριοδότηση στηρίζεται σε ειδικά κριτήρια, τα οποία είναι: το ύψος του δηλωθέντος οικογενειακού εισοδήματος από κάθε πηγή, όπως αυτό εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ του φορολογικού έτους 2017,  ο αριθμός των ανήλικων τέκνων.

Αντ. Βασιλόπουλος
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS