Ελτράκ: Στις 10 Σεπτεμβρίου 2018 η Τακτική Γενική Συνέλευση

Ελτράκ: Στις 10 Σεπτεμβρίου 2018 η Τακτική Γενική Συνέλευση
Για τη διάθεση κερδών της εταιρείας θα συζητήσουν οι μέτοχοι της Ελτράκ κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2018
Η διάθεση κερδών θα βρεθεί στο επίκεντρο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ελτράκ, που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2018.
Όπως αναφέρεται στη σημερινή (20/8/2018) ανακοίνωση, σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμος Εμπορική, Βιομηχανική και Αντιπροσωπειών Μηχανών και Ανταλλακτικών και Ναυτιλιακή Εταιρεία Ελτράκ Α.Ε.» προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 10η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί των οδών Θηβαϊδος αρ. 15 και Κορνηλίου, Νέα Κηφισιά Αττικής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:
1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την 35η Εταιρική Χρήση (1.1.2017-31.12.2017).
2. Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την 21η Εταιρική Χρήση (1.1.2017-31.12.2017).
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας κατά την 35η Εταιρική Χρήση (1.1.2017-31.12.2017).
4. Διάθεση κερδών.
5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερόμενες από αυτούς υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της 35ης Εταιρικής Χρήσης (1.1.2017-31.12.2017) και καθορισμός ανωτάτου ορίου αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018.
6. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσεως 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
7. Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, για τις συμβάσεις εργασίας της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου .
8. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 21 η Σεπτεμβρίου 2018 (τουλάχιστον 10 μέρες μετά), ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS