Ιασώ: Κλασματικά υπόλοιπα μετοχών προέκυψαν από την ΑΜΚ

Ιασώ: Κλασματικά υπόλοιπα μετοχών προέκυψαν από την ΑΜΚ
Κλασματικά υπόλοιπα μετοχών προέκυψαν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Ιασώ Α.Ε., όπως ανακοίνωσε η εταιρεία
Κλασματικά υπόλοιπα μετοχών προέκυψαν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Ιασώ Α.Ε., όπως ανακοίνωσε σήμερα (3/7/2018) η εταιρεία.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Ιασώ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών και την έκδοση 34.901.930 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους μετόχους της εταιρείας με αναλογία τέσσερις (4) νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές, που αποφασίσθηκε από τη μετ’ αναβολή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, την 09/02/2018, προέκυψαν κλασματικά υπόλοιπα μετοχών.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44α παρ. 2 του ν. 2396/1996, ως ισχύει, και την απόφαση 13/375/17.03.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία καλεί όσους από τους κ.κ. Μετόχους της κατέχουν κλασματικά υπόλοιπα μετοχών είτε να τα διαθέσουν είτε να αποκτήσουν τα υπολειπόμενα κλασματικά υπόλοιπα για το σχηματισμό ακέραιων μονάδων μετοχών μέχρι τις 5 Ιανουαρίου 2019 οπότε εκπνέει η εξάμηνη προθεσμία που ορίζει ο νόμος.
Με το πέρας της ημερομηνίας αυτής όσα κλασματικά υπόλοιπα υφίστανται, θα εκποιηθούν κατά τα οριζόμενα στην ενότητα 2.3.6 του Κανονισμού του Χ.Α. μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατόπιν χορήγησης άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ορισμού του Μέλους του Χ.Α. που θα διενεργήσει την εκποίηση, ενώ το προϊόν της εκποίησης θα κατατεθεί υπέρ του συνόλου των δικαιούχων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Περισσότερες λεπτομέρειες, όπως η ημερομηνία έναρξης της εκποίησης των κλασματικών υπολοίπων, το αποτέλεσμα αυτής, η ημερομηνία έναρξης αναλογικής απόδοσης στους δικαιούχους του προϊόντος της εκποίησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα καταθέσει κάθε μέτοχος στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS