Ιασώ: Στις 22 Ιουνίου 2018 η Τακτική Γ.Σ. για εκλογή νέου Δ.Σ.

Ιασώ: Στις 22 Ιουνίου 2018 η Τακτική Γ.Σ. για εκλογή νέου Δ.Σ.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα κληθούν να εκλέξουν οι μέτοχοι της Ιασώ
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα κληθούν να εκλέξουν, μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι της Ιασώ, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουνίου 2018.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σημερινή (1/6/2018) ανακοίνωση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας Ιασώ Α.Ε., η οποία ελήφθη στη συνεδρίασή του την 1η Ιουνίου 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 22α Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο Μαρούσι – Αττικής και επί της Λεωφ. Κηφισίας 37-39 (Ισόγειο – Νέα Αίθουσα Εκδηλώσεων), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2017, της επ' αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία συμπεριλαμβάνει και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43ββ του κ.ν. 2190/1920, και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2017.
3. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2017.
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο της χρήσης 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.
6. Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 44 Ν. 4449/2017.
7. Προέγκριση αμοιβής ή/και αποζημίωσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή Ελέγχου για τη χρήση 2018.
8. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν.2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρείας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που είναι συνδεδεμένες με την εταιρεία, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 32 ν.4308/2014, καθώς και για τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την εταιρεία σκοπούς.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνέλευση την 6ηΙουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας στον ίδιο ως ανωτέρω οριζόμενο χώρο.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS