Τιτάν: Έκδοση ομολόγων 250 εκατ. ευρώ για την εξαγορά ομολόγων 200 εκατ. ευρώ με χειρότερους όρους έκδοσης

Τιτάν: Έκδοση ομολόγων 250 εκατ. ευρώ για την εξαγορά ομολόγων 200 εκατ. ευρώ με χειρότερους όρους έκδοσης
Η Τιτάν προσφέρει στους ομολογιούχους της μετρητά 1.042,50 ευρώ ανά 1.000 ευρώ ονομαστικής αξίας υφισταμένων ομολόγων, πλέον δεδουλευμένων τόκων
Σε αναγγελία πρόθεσης έκδοσης νέων εγγυημένων ομολογιών συνολικής αξίας 250 εκατ. ευρώ προχώρησε την Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016 η Titan Global Finance Plc (TGF) θυγατρική εταιρία της εταιρείας Τσιμέντα Τιτάν (Τιτάν).
Συγκεκριμένα, η TGF ανακοίνωσε, ότι προτίθεται να προβεί στην έκδοση νέων ομολογιών αξίας 250 εκατ. ευρώ, πενταετούς διάρκειας με την εγγύηση της Τιτάν, οι οποίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο της Ιρλανδίας.
Διαχειρίστριες ( Managers) για την έκδοση και διάθεση των ομολογιών ορίστηκαν οι τράπεζες HSBC Bank, Merrill Lynch International, Société Générale, Alpha Bank, Credit Suisse  Securities (Europe), Eurobank Ergasias, Εθνική Τράπεζα και Raiffeisen Bank International.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τιτάν, τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των νέων ομολόγων θα χρησιμοποιηθούν  κατά την απόλυτη κρίση της TGF: 1) Για την πρόωρη εξαγορά των ομολογιών εκδόσεώς του με τοκομερίδιο 8.75% και λήξη τον Ιανουάριο 2017 σύμφωνα με τους όρους της Πρότασης Εξαγοράς που ανακοινώθηκε σήμερα (βλ. παρακάτω), 2) Για την αποπληρωμή  υφισταμένων ομολογιών κατά το χρόνο λήξης τους τον Ιανουάριο του 2017, οι οποίες δεν θα έχουν αποπληρωθεί πριν τη λήξη τους σύμφωνα με την Πρόταση Εξαγοράς και 3) Για την επίτευξη γενικών εταιρικών σκοπών της TGF.
Η έκδοση των νέων ομολόγων τελεί υπό προϋποθέσεις και ιδίως από την αποδεκτή από την TGF τιμολόγησή τους.

Πρόταση εξαγοράς υφισταμένων ομολόγων

Παράλληλα με την αναγγελία πρόθεσης έκδοση νέων ομολόγων, η TGF σήμερα προχώρησε σε πρόταση  εξαγοράς προς τους κατόχους εγγυημένων ομολογιών λήξης Ιανουαρίου 2017.
Συγκεκριμένα, η TGF ανακοίνωσε σήμερα στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου πρόταση εξαγοράς που απευθύνει προς τους κατόχους ομολογιών που εξέδωσε τον Δεκέμβριο του 2012, εγγυημένων από την Τιτάν,  συνολικής αξίας εκδόσεως 200 εκατ. ευρώ και τρέχοντος υπολοίπου 197 εκατ. ευρώ, με τοκομερίδιο 8,75 % και λήξη τον Ιανουάριο 2017.
Η πρόταση αφορά στο σύνολο ή μέρος των υφιστάμενων ομολόγων πριν την ως άνω λήξη τους και προβλέπει την καταβολή από την TGF στους κατόχους τους σε μετρητά, 1.042,50 ευρώ ανά 1.000 ευρώ ονομαστικής αξίας υφισταμένων ομολόγων πλέον δεδουλευμένων τόκων μέχρι και την προηγουμένη της ημερομηνίας καταβολής και ημερομηνία καταβολής μέχρι την 17η Ιουνίου 2016.
Η πρόταση εξαγοράς προϋποθέτει την άντληση κεφαλαίων από την επιτυχή τιμολόγηση των ανωτέρω περιγραφόμενων νέων ομολογιών.
Οι Τράπεζες Eurobank Ergasias S.A. και  HSBC Bank plc θα ενεργήσουν ως Διοργανώτριες (Dealer Managers) και η εταιρία Lucid Issuer Services Limited έχει αναλάβει τη διοικητική διαχείριση της Πρότασης Εξαγοράς.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS