Οι εταιρείες με τα γεμάτα ταμεία που αποπληρώνουν τα δάνειά τους και τους μένουν συνολικά 1,4 δισ. ευρώ

Οι εταιρείες με τα γεμάτα ταμεία που αποπληρώνουν τα δάνειά τους και τους μένουν συνολικά 1,4 δισ. ευρώ
Οι υψηλές λειτουργικές ταμειακές πολλών εισηγμένων ισχυροποιούν τους ισολογισμούς μέσα στην κρίση
Ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα διαθέτουν 14 εισηγμένες στο ΧΑ και είναι έτοιμες να ανταπεξέλθουν σε ακόμα πιο δύσκολες συνθήκες.
Για κάποιες η ύπαρξη υψηλής ρευστότητας σε συνδυασμό με το χαμηλό ύψος των δανειακών υποχρεώσεων ήταν η αιτία που κρατήθηκαν όρθιες στην κρίση των τελευταίων ετών.
Αυτό προκύπτει από την ανάλυση των ετήσιων λογιστικών καταστάσεων που έχουν δημοσιεύσει και βάσει αυτών φαίνεται πως μπορούν να αποπληρώσουν τον τραπεζικό τους δανεισμό, όσες έχουν, και να μείνει υψηλή ρευστότητα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η Beta ο καθαρός δανεισμός της Jumbo, τα δάνεια δηλαδή μείον τα ταμειακά διαθέσιμα, ανέρχεται στα 281 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται πως η Jumbo έχει δημοσιεύσει εξάμηνο.
Υψηλά επίπεδα ρευστότητας διαθέτει και η ΕΥΔΑΠ, τα οποία ανέρχονται στα 260 εκατ. ευρώ.
Η εταιρεία δεν έχει υποχρεώσεις προς τράπεζες, ενώ παράλληλα είχε πολύ υψηλές λειτουργικές ταμειακές ροές που ανήλθαν στα 64 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ με ταμειακά διαθέσιμα 301,6 εκατ. ευρώ και τραπεζικές υποχρεώσεις κοντά στα 150 εκατ. ευρώ, έχει υψηλά επίπεδα ταμειακών διαθεσίμων ακόμα και όταν αποφασίσει να αποπληρώσει πλήρως τα δάνειά του.
Σημειώνεται πως πέτυχε λειτουργικές ταμειακές ροές 198,4 εκατ. ευρώ.
Η ΜΕΤΚΑ έχει ελάχιστες τραπεζικές υποχρεώσεις που δεν ξεπερνούν τα 5 εκατ. ευρώ και με ταμειακά διαθέσιμα 154,6 εκατ. ευρώ, έχει επίπεδα καθαρού δανεισμού -150,5 εκατ. ευρώ, περισσεύουν δηλαδή 150,5 εκατ. ευρώ αν αποπληρωθούν όλα τα δάνεια.
Σημειώνεται πως οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν αρνητικές κατά 100 εκατ. ευρώ.
Χωρίς τραπεζικά δάνεια είναι η Aegean Airlines κατά τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονται στα 142 εκατ. ευρώ, ενώ είχε λειτουργικές ταμειακές ροές 54,2 εκατ. ευρώ.
Χωρίς τραπεζικό δανεισμό είναι και η Καρέλιας και τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονται στα 115 εκατ. ευρώ, ενώ πραγματοποίησε 32,9 εκατ. ευρώ λειτουργικές ταμειακές ροές.
Ο ΟΛΘ έχει ταμειακά διαθέσιμα που υπερκαλύπτουν το σύνολο των υποχρεώσεων που έχει και σε αυτές δεν περιλαμβάνονται υποχρεώσεις προς τράπεζες.
Με λειτουργικές ταμειακές ροές 12,7 εκατ. ευρώ στη χρήση είχε ταμειακά διαθέσιμα 66 εκατ. ευρώ.
Ισχυρή ρευστότητα διαθέτουν επίσης η Alpha Αστικά Ακίνητα και η Grivalia με 64,9 εκατ. ευρώ και 52,7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
Η ΕΥΑΘ, μία ακόμα κρατική εταιρεία, διαθέτει ισχυρό ισολογισμό και υψηλά ταμειακά διαθέσιμα.
Σημειώνεται πως ούτε η ΕΥΑΘ έχει τραπεζικές υποχρεώσεις, ενώ οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν στη χρήση 2015 στα 14,6 εκατ. ευρώ.
Το Πλαίσιο μπορεί στη χρήση 2015 να είχε μείωση πωλήσεων και κερδών, διαθέτει όμως ταμειακά διαθέσιμα 41,7 εκατ. ευρώ και οι συνολικές του τραπεζικές υποχρεώσεις ανέρχονται στα 10,5 εκατ. ευρώ περίπου.
Επιπλέον είχε λειτουργικές ταμειακές ροές 7,2 εκατ. ευρώ.
Μικρότερο ύψος ταμειακών διαθεσίμων και κάτω από 10 εκατ. ευρώ μένει για τις εταιρείες ΕΚΤΕΡ, Κανάκης και Πλαστικά Κρήτης μόλις αποπληρώσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις, όσες φυσικά έχουν.
Η ΕΚΤΕΡ έχει 9,9 εκατ. ευρώ, η Κανάκης 6,5 εκατ. ευρώ και η Πλαστικά Κρήτης 6,3 εκατ. ευρώ.

Γ.Κατικάς
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS