Ουδέν ελληνικό εισόδημα κρυπτόν υπό τις ΗΠΑ - Σε ισχύ το σύστημα ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών

Ουδέν ελληνικό εισόδημα κρυπτόν υπό τις ΗΠΑ - Σε ισχύ το σύστημα ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών
Ξεκίνησε η διαδικασία αυτόματης ανταλλαγής στοιχείων μεταξύ των φορολογικών αρχών
Ο φορολογικός "Μεγάλος Αδελφός" τέθηκε σε εφαρμογή και για την Ελλάδα, καθώς από τις αρχές του νέου έτους ξεκίνησε η διαδικασία αυτόματης ανταλλαγής στοιχείων μεταξύ των φορολογικών αρχών περισσότερων από 90 χωρών οι οποίες εντάσσονται στη συμφωνία για τα Κοινά Πρότυπα Αναφοράς (Common Reporting Standards – CRS) του ΟΟΣΑ.
Η συμφωνία θα ισχύσει σε δύο φάσεις, το 2017 και το 2018.
Από την 1η Ιανουαρίου 2017 οι φορολογικές αρχές 52 χωρών, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα και τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη, μπορούν πλέον να ανταλλάσσουν στοιχεία για οποιοδήποτε χρεόγραφο (καταθέσεις, ομόλογα, μετοχές κ.λπ.) βρισκόταν στις τράπεζές τους από φορολογικούς κατοίκους άλλων χωρών το προηγούμενο έτος – το 2016.
Με άλλες 45 χώρες που θα ενταχθούν στο σύστημα τον επόμενο χρόνο, μεταξύ των οποίων η Ελβετία και η Σιγκαπούρη, η ανταλλαγή στοιχείων θα γίνει το 2018 και θα αφορά τα στοιχεία των λογαριασμών του 2017.
Ετσι, μέσα στο 2017 οι ελληνικές φορολογικές αρχές θα έχουν στη διάθεσή τους στοιχεία για τους λογαριασμούς Ελλήνων στο εξωτερικό, τα οποία θα αξιοποιηθούν για τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής και την επιβολή του αντίστοιχου φόρου και των προστίμων.
Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι οι ΗΠΑ πρωτοστάτησαν (πριν από τον ΟΟΣΑ) στον σχεδιασμό και την (παγκόσμια) εφαρμογή συστήματος ανταλλαγής χρηματοοικονομικών στοιχείων και πληροφοριών με τη νομοθεσία FATCA, με την οποία έχει εναρμονισθεί και η Ελλάδα από το 2014.
Στο πλαίσιο της νομοθεσίας FATCA, υπογράφονται με τις ΗΠΑ διακρατικές συμβάσεις προδιαγεγραμμένου τύπου, οι οποίες προβλέπουν αποστολή στοιχείων αντίστοιχη με αυτή του ΟΟΣΑ, είτε αμφίδρομη είτε μονομερή.
Τόσο η ευρωπαϊκή οδηγία όσο και η σύμβαση του ΟΟΣΑ επιβάλλουν την υιοθέτηση στην εσωτερική νομοθεσία του Διεθνούς Προτύπου Αναφοράς και Δέουσας Επιμέλειας (CRS - Common Reporting Standard) όπως έχει δημοσιευτεί από τον ΟΟΣΑ, πάλι σε σημαντική ομοιότητα με το αντίστοιχο πρότυπο της νομοθεσίας FATCA των ΗΠΑ.
Με αυτόν τον τρόπο, οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί  (τράπεζες, πιστωτικά και επενδυτικά ιδρύματα και οντότητες) των συμμετεχουσών χωρών συλλέγουν και αναφέρουν στις κατά τόπους φορολογικές αρχές, φορολογικές πληροφορίες για τους πελάτες τους που είναι κάτοικοι άλλης συμμετέχουσας χώρας. Οι τοπικές φορολογικές αρχές, με τη σειρά τους, ανταλλάσσουν αυτόματα τις πληροφορίες αυτές με τις αντίστοιχες φορολογικές αρχές στις λοιπές συμμετέχουσες χώρες σε ετήσια βάση.
Οι ανταλλασσόμενες πληροφορίες περιλαμβάνουν, σε γενικές γραμμές, αριθμό λογαριασμού, υπόλοιπο λογαριασμού και ακαθάριστες προσόδους/πληρωμές στον λογαριασμό, περιλαμβάνοντας ενδεικτικά όλα τα εισοδήματα από περιουσιακά στοιχεία και επενδύσεις, όπως μετοχές ή κεφάλαια ασφαλιστικών προϊόντων, καθώς και τα αντίστοιχα ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων ή από εξαγορά χρηματοοικονομικών προϊόντων. Καμία ειδική αναφορά δεν γίνεται στις προαναφερθείσες συμβάσεις ανταλλαγής πληροφοριών για τις τραπεζικές θυρίδες.
Στοιχεία θα αποστέλλονται στις ελληνικές φορολογικές αρχές για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα/οντότητες όταν:
α. To αθροιστικό υπόλοιπο ή η αξία του λογαριασμού είναι πάνω από 250.000 δολάρια (το όριο δεν ισχύει για νέους λογαριασμούς),
β. Τα εισοδήματα είναι από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, ενοίκια κ.λπ. (passive income) σε ποσοστό πάνω από 50%,
γ. Συμμετέχουν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25% (το ποσοστό προτείνεται από την Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης και είναι προς επιβεβαίωση).
Στην Ελλάδα, με βάση την εσωτερική νομοθεσία:
α. τα τραπεζικά υπόλοιπα αποστέλλονται στις φορολογικές αρχές απευθείας από τα πιστωτικά ιδρύματα,
β. η ακίνητη περιουσία δηλώνεται στο Ε9,
γ. τα σκάφη, τα αυτοκίνητα και τα κινητά μεγάλης αξίας δηλώνονται στο Ε1,
δ. τα στοιχεία χαρτοφυλακίου των φυσικών προσώπων που αφορούν κινητές αξίες καθώς και τα μερίσματα που διανεμήθηκαν από εισηγμένες μετοχές σε φυσικά/νομικά πρόσωπα διαβιβάζονται στις φορολογικές αρχές από το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΕΧΑΕ) και τις εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών,
ε. στοιχεία για την αξία των έργων τέχνης διαβιβάζονται στις φορολογικές αρχές από τις επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS