Δύο πλειστηριασμοί στον Πήγασο, στις 26 Ιουλίου - Χωριστά οι τίτλοι από συμμετοχές πλην Mega

Δύο πλειστηριασμοί στον Πήγασο, στις 26 Ιουλίου - Χωριστά οι τίτλοι από συμμετοχές πλην Mega
Στο δρόμο οι εργαζόμενοι των ΜΜΕ του ομίλου Μπόμπολα - Οι τράπεζες περιμένουν τουλάχιστον 2,831 εκ Ευρώ από τους τίτλους και μόλις 1,286 εκ από τις συμμετοχές
«Βόμβα» πρώτου μεγέθους που αφήνει τους εργαζόμενους των εφημερίδων του ομίλου Πήγασος στο δρόμο και χωρίς αποζημίωση, αποκαλύπτει η δημοσίευση πριν λίγη ώρα των πλειστηριασμών που θα διενεργηθούν από τις τράπεζες στις 26 Ιουλίου 2017.
Ειδικότερα, οι τράπεζες σπάνε σε κομμάτια τη διαδικασία πουλώντας σε έναν πλειστηριασμό και ομαδοποιημένα τα σήματα του Έθνους, Έθνους της Κυριακής και της Ημερησίας ενώ σε ξεχωριστό πλειστηριασμό πωλούνται ξεχωριστά η κάθε μια οι συμμετοχές της Πήγασος πλην του Mega.
Για τα σήματα το ελάχιστο ποσό που ζητείται είναι τα 2,831 εκ Ευρώ.
Την ίδια στιγμή, οι τιμές στις οποίες πωλούνται οι συμμετοχές είναι στην πλειοψηφία τους εξευτελιστικές.
Ειδικότερα οι μετοχές του Έθνους που έχουν σε ενέχυρο οι τράπεζες πωλούνται έναντι 50.000 Ευρώ, της «PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 20.000 ευρώ, της «ΜΕΛΛΟΝ GROUP (ΓΚΡΟΥΠ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» 20.000 ευρώ επίσης, οι 16.446 μετοχές του Πρακτορείου ΕΥΡΩΠΗ 156.000 ευρώ, οι 10.909.850 (50%) του κεφαλαίου) μετοχές της Ίριδας 1εκ ευρώ, οι μετοχές της Άνωση 20.000 ευρώ και οι μετοχές της «ΠΗΓΑΣΟΣ INTERACTIVE» επίσης 20.000 ευρώ.
Δηλαδή, συνολικά οι μετοχές των εταιριών πωλούνται έναντι 1,286 εκ Ευρώ με τις μόνες που θεωρητικά παρουσιάζουν ενδιαφέρον να είναι αυτές της Ίριδας και της Ευρώπης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η απογύμνωση από τους τίτλους του Έθνους καθιστά άνευ αξίας την εταιρία, ενώ οι εργαζόμενοι μένουν σε μια εταιρία που δεν έχει εφημερίδα καθώς χάνονται οι τίτλοι και θα πρέπει να διεκδικήσουν τα οφειλόμενα από μια επιχείρηση χωρίς περιουσιακά στοιχεία.
Σημειώνεται ότι το σύνολο των εσόδων του πλειστηριασμού αν και εφ όσον αυτός είναι επιτυχής περιέχονται στις επισπεύδουσες τράπεζες.
Ακολουθούν αναλυτικά τα στοιχεία των πλειστηριασμών, όπως δημοσιεύτηκαν:

Ο ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η THΣ 1.500/17-7-2017 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ.
ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΩ ΟΤΙ
Στις είκοσι έξι (26) Ιουλίου του έτους 2017 ημέρα Τετάρτη και από ώρα (4.00) μ.μ. μέχρι ώρα (5.00) μ.μ και στο Ειρηνοδικείο Αθηνών (Κυρίλλου Λουκάρεως 14) εκτίθενται σε αναγκαστικό πλειστηριασμό ενώπιον μου ή του νομίμου αναπληρωτού μου τα παρακάτω εμπορικά σήματα της οφειλέτιδας εταιρείας με την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που έχουν δοθεί ως ενέχυρο στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αιόλου αριθμ. 86), η οποία επισπεύδει ατομικά και υπό την ιδιότητά της ως Διαχειριστής Πληρωμών και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων Δανειστών της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της Αvώvυμης Τραπεζικής Εταιρείας με τηv επωvυμία "AΛΦΑ TΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑIΡIΑ" και τo διακριτικό τίτλo "ALPHA BANK", δυνάμει των : A) από 11-3-2014 σύμβασης ενεχύρασης δικαιώματων επί σήματος και εκχώρηση των απαιτήσεων ενεχύρου των σημάτων «ΕΘΝΟΣ» και «Ε.ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» και Β) από 11-3-2014 σύμβασης ενεχύρασης δικαιώματων επί σήματος για τρία (3) σήματα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» κατά τις διατάξεις του Νομ. Δ/τος της 17ης Ιουλίου / 13ης Αυγούστου 1923 περί ειδικών διατάξεων επί Ανωνύμων Εταιρειών, για να εισπραχθεί απαίτηση ανερχομένη στο ποσό των (77.857.720,56) εντόκως μέχρι εξοφλήσεως.- Τιμή δε για να χρησιμεύσει ως πρώτη προσφορά κατά την ημέρα του πλειστηριασμού ορίζεται για την ομάδα με τα σήματα «ΕΘΝΟΣ» και «Ε.ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» το ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων (2.355.000,00) ευρώ και για την ομάδα των τριών (3) σημάτων «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» το ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων (476.000,00) ευρώ με εγγύηση το τριάντα τοις εκατό (30%) της τιμής πρώτης προσφοράς, δηλαδή για την ομάδα σημάτων «ΕΘΝΟΣ» και «Ε.ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» το ποσό των επτακοσίων έξι χιλιάδων πεντακοσίων (706.500,00) ευρώ και για την ομάδα των τριών (3) σημάτων «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» το ποσό εκατόν σαράντα δύο χιλιάδων οχτακοσίων (142.800,00) ευρώ. Σημειώνεται ότι η πλειστηρίαση των ως άνω σημάτων θα γίνει συνολικά κατά ομάδα σήματος και δεν θα επιτραπεί η εκπλειστηριάση σε ένα μόνο σήμα της ομάδος αλλά σε ΟΛΑ ΤΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΟΜΑΔΟΣ

Ο ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΥΠ AΡΙΘΜ. 67.038/17/07/2017 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η Συμβολαιογράφος Αθηνών ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΝΔΡΕΑ ΣΓΟΥΡΑ που εδρεύω στην Αθήνα και επί της οδού Καποδιστρίου αριθ. 18 (τηλ. 210 38.01.906 – 210 32.17.756), ως επί του κατωτέρω αναφερομένου πλειστηριασμού ορισθείσα υπάλληλος ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ: Στις είκοσι έξι (26) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017), ημέρα Τετάρτη και από ώρα 4:00 το απόγευμα και μέχρι περατώσεως της διαδικασίας του πλειστηριασμού, στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Αθηνών (οδός Κ. Λουκάρεως αριθ. 14), ενώπιόν μου ή σε περίπτωση κωλύματός μου ενώπιον του νομίμου αναπληρωτή μου, με επίσπευση της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε», η οποία εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αιόλου αριθμός 86) και εκπροσωπείται νόμιμα, α.φ.μ 094014201 ατομικά και υπό την ιδιότητά της ως Διαχειρίστριας Πληρωμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών των κατωτέρω ανωνύμων τραπεζικών εταιριών: α) της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως ειδική διάδοχου της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 66/3/26.3.2013 απόφαση της ΕΠΑΘ της Τράπεζας της Ελλάδος, το υπ’ αριθμ. 96/26.3.2013 Διάταγμα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, το οποίο δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμ. 4640/26.3.2013 φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας και την από 26.3.2013 σύμβαση, β) της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και γ) της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» θα εκτεθούν σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 17.7./13.8.1923, οι κατωτέρω αναφερόμενες μετοχές κυριότητας της οφειλέτιδας Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΦΜ 094094466 με αριθμό γενικού εμπορικού μητρώου (Γ.Ε.Μ.Η.): 333101000 και έδρα στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, επί της οδού Μπενάκη, αριθμός 5, Τ.Κ. 15238, ήτοι: Α) 17.729.893 κοινές ονομαστικές μετοχές, συνολικής ονομαστικής αξίας € 32.735.724,00, εκδόσεως της εταιρείας «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 003652801000) για τις οποίες εκδόθηκαν από την εκδότρια αυτών οι εξής προσωρινοί τίτλοι, ήτοι: ο υπ’ αριθ. ένα (1)/17-2-14 προσωρινός τίτλος, με αυξ. Αριθμ. μετοχών 1- 11.134.600, και ο δυο (2)/10- 7-17 προσωρινός τίτλος με αυξ. Αριθμ. μετοχών 11.134.601 – 17.729.893 Β) 300.036 κοινές ονομαστικές μετοχές, συνολικής ονομαστικής αξίας €7.130.100,00, εκδόσεως της εταιρείας «PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 003630901000) για τις οποίες εκδόθηκαν από την εκδότρια αυτών οι εξής προσωρινοί τίτλοι, ήτοι: ο υπ’ αυξ.αριθ. 1/17-2-2014 προσωρινός τίτλος,με αυξ. Αριθμ. μετοχών 1- 237.670 και ο ο υπ’ αυξ.αριθ. 2/10-7-2017 προσωρινός τίτλος, με αυξ. αριθμ. μετοχών 237.671 – 300.036 Γ) 2.500.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, συνολικής ονομαστικής αξίας €750.000,00, εκδόσεως της εταιρείας «ΜΕΛΛΟΝ GROUP (ΓΚΡΟΥΠ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 002077401000) , για τις οποίες εκδόθηκε από την εκδότρια αυτών ο υπ' αριθμ. 1/21-2-2014 προσωρινός τίτλος με αυξ. αριθμ. μετοχών1-2.500.000, Δ) 16.446 κοινές ονομαστικές μετοχές, συνολικής ονομαστικής αξίας €6.200.000,00 εκδόσεως της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ- ΕΥΡΩΠΗ για τις οποίες εκδόθηκαν από την εκδότρια αυτών οι εξής προσωρινοί τίτλοι, ήτοι: Οι ως άνω υπ’ αριθ. δύο (2)/25-5-11 προσωρινός τίτλος δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα έξι (15.376) μετοχών με αυξ. αριθμ. μετοχών 15.377-30.752, ο υπ’ αριθ. έξι άλφα (6α)/03-02-2012 προσωρινός τίτλος εννιακοσίων τριάντα (930) ονομαστικών μετοχών με αυξ. αριθμ. μετοχών 49.353-50.282, στο όνομα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΤΥΠΟΣ – ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ –ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ», ο οποίος μεταβιβάσθηκε, όπως αναγράφεται όπισθεν αυτού δυνάμει του από 13-2-2012 ιδιωτικού συμφωνητικού, από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΤΥΠΟΣ – ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ –ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ», υπέρ της οποίας εκδόθηκε, στην καθής οφειλέτρια με αυξ. αριθμ. μετοχών και ο υπ’ αριθ. δεκαπέντε (15)/03-06-2011 προσωρινός τίτλος εκατόν σαράντα (140) ονομαστικών μετοχών με αυξ. αριθμ. μετοχών 61.703-61.842 εκδόσεως της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ- ΕΥΡΩΠΗ στο όνομα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», ο οποίος μεταβιβάσθηκε, όπως αναγράφεται όπισθεν αυτού δυνάμει του από 22-9-2011 ιδιωτικού συμφωνητικού, από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», υπέρ της οποίας εκδόθηκε, στην καθής οφειλέτρια. Ε. 10.909.850 κοινές ονομαστικές μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας €32.722.350,00, εκδόσεως της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 003081001000), για τις οποίες εκδόθηκαν από την εκδότρια αυτών οι εξής οριστικοί τίτλοι, ήτοι: ο υπ’ αριθμ. 2/24-2-2014 οριστικός τίτλος (10.907.450) μετοχών με αυξ. αριθμ.10.907 – 21.814.900, υπέρ της καθής οφειλέτριας και ο υπ’ αριθμ. 7/15-2-2017 οριστικός τίτλος με αυξ. αριθμ. μετοχών 21.817.301 -21.819.700 , υπέρ της καθής οφειλέτριας ΣΤ. 678.736 κοινές ονομαστικές μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας €1.050.000,00, εκδόσεως της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΝΩΣΗ Α.Ε.» (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 401201000) υπέρ της καθής οφειλέτρια για τις οποίες εκδόθηκε από την εκδότρια αυτών ο υπ' αριθμ. 1/17-2-2014 προσωρινός τίτλος υπ' αύξοντες αριθμούς 1-678.736, Ζ) 3.199.000 κοινές ονομαστικές μετοχές συνολικής ονομαστικής συνολικής αξίας 9.597.000,00 €, ονομαστικής αξίας τρία (3) € εκάστης, εκδόσεως της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ INTERACTIVE ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 003778101000) , υπέρ της καθής οφειλέτριας για τις οποίες εκδόθηκε από την εκδότρια αυτών ο υπ' υπ' αριθμ. 1/17-2-2014 προσωρινός τίτλος, με υπ' αύξοντες αριθμούς μετοχών 1-3.199.000. Επί των ανωτέρω μετοχών υπό στοιχεία (Α- Στ) η οφειλέτιδα Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είχε συστήσει ενέχυρο υπέρ των ανωτέρω Ομολογιούχων δανειστριών – Τραπεζών με την υπ’ αριθμ. 57074/11-3-2014 σύμβαση σύστασης ενεχύρου επί μετοχών κυριότητας του ενεχυράζοντος, προς εξασφάλιση του κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των ευρώ 80.000.000, με ιδιωτική τοποθέτηση (άρθρο 6 του Ν. 3156/2003) της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας συζύγου Νικολάου Πουλαντζά το γένος Φωκίωνος Αγρέβη, και με την από 11-3-2014 σύμβαση σύστασης ενεχύρου επί μετοχών κυριότητας του ενεχυράζοντος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ1), ενώ επί των ανωτέρω μετοχών υπό στοιχεία Ζ η οφειλέτρια Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είχε συστήσει ενέχυρο υπέρ των Ομολογιούχων δανειστριών – Τραπεζών με την από 11/03/2014 σύστασης ενεχύρου επί μετοχών κυριότητας του ενεχυράζοντος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ2), προς εξασφάλιση της επιταχθείσας απαίτησης της επισπεύδουσας η οποία ανέρχεται σε συνολικό ποσό ΕΥΡΩ (77.857.720,56€), πλέον τόκων από 09.06.2017, με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεώς της, και ειδικότερα για κάθε ένα έκαστο των ομολογιούχων, ως εξής: α) για την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ το ποσό των ΕΥΡΩ 28.927.363,93 πλέον τόκων από 09.06.2017, με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεώς της β) για την Τράπεζα Πειραιώς το ποσό των ΕΥΡΩ 26.082.336,55 πλέον τόκων από 09.06.2017, με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεώς της γ) για την ALPHA ΒΑΝΚ το ποσό των ΕΥΡΩ 22.848.020,08 πλέον τόκων από 09.06.2017, με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεώς της. 1.-Η πλειστηρίαση των ως άνω μετοχών θα γίνει συνολικά κατά κατηγορία και όχι τμηματικά και σύμφωνα με τους εξής όρους: α) Για τις ως άνω 17.729.893 κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της εταιρείας «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ορίστηκε τιμή εκτιμήσεως το ποσό των ευρώ 50.000, τιμή δε πρώτης προσφοράς, ορίζεται το ανωτέρω ποσό της τιμής εκτίμησης δηλ. το ποσό των ευρώ 50.000 β) Για τις ως άνω 300.036 κοινές ονομαστικές μετοχές, εκδόσεως της εταιρείας «PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ορίστηκε συνολική τιμή εκτιμήσεως των ως άνω μετοχών το ποσό των ευρώ 20.000, τιμή δε πρώτης προσφοράς, ορίζεται το ανωτέρω ποσό της τιμής εκτίμησης δηλ. το ποσό των ευρώ 20.000. γ) Για τις άνω 2.500.000 κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της εταιρείας «ΜΕΛΛΟΝ GROUP (ΓΚΡΟΥΠ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ορίστηκε συνολική τιμή εκτιμήσεως των ως άνω μετοχών το ποσό των ευρώ 20.000, τιμή δε πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό της τιμής εκτίμησης δηλ. το ποσό των ευρώ 20.000. δ) ΓΙΑ τις 16.446 κοινές ονομαστικές μετοχές, εκδόσεως της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ- ΕΥΡΩΠΗ ορίστηκε συνολική τιμή εκτιμήσεως των ως άνω μετοχών το ποσό των ευρώ 156.000, τιμή δε πρώτης προσφοράς, ορίζεται το ποσό της τιμής εκτίμησης δηλ. το ποσό των ευρώ 156.000. ε) Για τις 10.909.850 κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ορίστηκε συνολική τιμή εκτιμήσεως των ως άνω μετοχών το ποσό των ευρώ 1.000.000, τιμή δε πρώτης προσφοράς, ορίζεται το ποσό της τιμής εκτίμησης δηλ. το ποσό των ευρώ 1.000.000. στ) Για τις 678.736 κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΝΩΣΗ Α.Ε.» ορίστηκε συνολική τιμή εκτιμήσεως των ως άνω μετοχών το ποσό των ευρώ 20.000, τιμή δε πρώτης προσφοράς, ορίζεται το ανωτέρω ποσό της τιμής εκτίμησης δηλ. το ποσό των ευρώ 20.000. ι) Για τις 3.199.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, εκδόσεως της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ INTERACTIVE ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ορίστηκε συνολική τιμή εκτιμήσεως των ως άνω μετοχών το ποσό των ευρώ 20.000, τιμή δε πρώτης προσφοράς, ορίζεται το ανωτέρω ποσό της τιμής εκτίμησης δηλ. το ποσό των ευρώ 20.000. 2) Κάθε πλειοδότης οφείλει να καταθέσει, σε μετρητά ή με εγγυητική επιστολή Τράπεζας, διάρκειας τουλάχιστον ενός μηνός ή με επιταγή που έχει εκδοθεί από τράπεζα ή από άλλο πιστωτικό ίδρυμα, εγγυοδοσία ίση προς το τριάντα τοις εκατό (30%) της τιμής πρώτης προσφοράς. Προσκαλούνται οι επιθυμούντες να πλειοδοτήσουν, όπως προσέλθουν συμμορφούμενοι με το Νόμο, τους όρους, τις σχετικές διατάξεις του Κ.ΠολΔ και του εισαγωγικού αυτού και τις διατάξεις του ΝΔ 17-7/13/8/1923 περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών. Προσκαλούνται οι επιθυμούντες να πλειοδοτήσουν, όπως προσέλθουν συμμορφούμενοι με το Νόμο, τους όρους, τις σχετικές διατάξεις του ΚΠολΔ και κάθε νόμο σχετικό με δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com

(Αρχική δημοσίευση Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017, ώρα 21:06) 

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS